Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46898
Title: Англійські лексичні новоутворення у сфері комп ’ютерних технологій та особливості їх перекладу українською мовою
Other Titles: English lexical innovations in the field of computer technologies and their translation features in ukrainian language
Authors: Мирошниченко, Вікторія Марківна
Шишкова, Ірина Сергіївна
Keywords: неологізми; тематичні групи; морфологічні словоутворення; англійська комп'ютерна лексика; афіксація; reversion; slang formation; computer neologisms; morphological word formation; affixation; conversion; telescopy; reduplication
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мирошниченко В. М. Англійські лексичні новоутворення у сфері комп ’ютерних технологій та особливості їх перекладу українською мовою / В. М. Мирошниченко, І. С. Шишкова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 87-92.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню інформації щодо комп’ютерних термінів та вивченню способів утворення комп’ютерних неологізмів в українській та англійській мовах. Мова техніки оперує поняттями і термінами, які складають значну частину всього лексичного складу мови, тому було розроблено теоретичне підґрунтя для вивчення способів перекладу комп’ютерних лексичних одиниць. У даній статті розглянуті нові тенденції в утворенні неологізмів комп’ютерної сфери. Особлива увага приділяється класифікації типів морфологічного словотвору в лексиці галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій (афіксація; словоскладання; конверсія; реверсія чи зворотній словотвір; контамінація; скорочення). Важливо відмітити основні методи утворення сленгу (калька; напівкалька; фонетична мімікрія; переклад) та появу неологізмів, які є результатом процесів словотворення. Слід зосередити увагу на видах словотворчих способів: афіксація, конверсія, словоскладання, абревіація, злиття (телескопія) та редуплікація (повтор). Нові одиниці комп ’ютерної лексики утворюються саме за їх допомогою. Проаналізовано способи творення комп’ютерного сленгу та особливості функціонування його в різних стилях української мови. У статті звернено увагу ще на одну яскраву тенденцію словотвору в галузі комп’ютерної лексики ― гетерогенної дуплікації словотворчих елементів, та визначено суть цього процессу. Комп’ютерна термінологія стала об’єктом активного лінгвістичного вивчення, чому свідчить величезна кількість досліджень на цю тему. Питання особливостей перекладу лексичних новотворів ста ло предметом дослідження у працях І. В. Корунця, М. І. Мостового та Н. Ф. Зацсного. У роботах цих учених висвітлено загальні проблеми науковотехнічного перекладу. Крім цього, у статті наведено багато прикладів лексичних одиниць, приналежних комп ’ютерному сленгу та визначено основні тенденції його творення. Комп’ютерний сленг української та англійської мов використовується з метою надання мовленню емоційного забарвлення, вираження суб’єктивного ставлення до предмета чи явища або ж через відсутність відповідників у літературній мові.
The article is devoted to the research of information about computer terms and the study of ways of forming computer neologisms in Ukrainian and English languages. The language of technology operates with concepts and terms that constitute a significant part of the entire lexical composition of the language, therefore a theoretical basis was developed for studying the methods of translating computer lexical units. Thi s article discusses new trends in the formation of neologisms of the computer science. Particular attention has been paid to the classification of the most productive types of morphological word-formation in the field of Computer Sciences and Information Technologies (affixation; composition; conversion; reversion or inverse word formation; contamination, reduction). It is important to note the main methods of the slang formation(tracing; half-calque; phonetic mimicry, translation) and the appearance of neologisms, which are the result of word-building processes. It is necessary to focus on the types of wordformation methods: affixation, conversion, composition, abbreviation, fusion (telescope) and reduplication (repetition). New units of computer vocabulary are formed with their help. Methods of creating computer slang and features of its functioning in different styles of the Ukrainian language are analyzed. The article focuses on another bright trend of word-formation in the field of computer vocabulary – the heterogeneous duplication of word-formation elements, and the essence of this process is defined. Computer terminology became the object of active linguistic study, which is evidenced by the huge amount of research on this topic. The question of translation features of lexical innovations was the subject of research in the works of I. V. Koruntsa, M. Mostovogo and N. Zatsnogo. The works of these scientists reflect the general problems of scientif ic and technical translation. In addition, the article cites many examples of lexical units belonging to computer slang and defines the main trends of its creation. The computer slang of the Ukrainian and English language is used to provide speech of emotional color, expression of a subjective attitude to a subject or phenomenon, or because of the lack of correspondences in the literary language.
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46898
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_Myroshnychenko_Anhliiski.pdf442,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.