Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46900
Title: Неологізація як феномен оновлення англійської та української мов: проблеми перекладу
Other Titles: Neologization as a phenomenon of the english and ukrainian languages renewal: ways of translation
Authors: Недайнова, Ірина Василівна
Однолєткова, Анастасія Олександрівна
Keywords: англійська мова; українська мова; неологізми; неологія; лексичні інновації; переклад неологізмів; способи перекладів; адекватність перекладів; lexical and semantic language sub-system; ways of translation; translation equivalence; Internet technologies; neologism; neologiation; phenomenon
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Недайнова І. В. Неологізація як феномен оновлення англійської та української мов: проблеми перекладу / І. В. Недайнова, А. О. Однолєткова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 92-98.
Abstract: У даній статті неологізація розглядається як процес, що відображає динамічний розвиток сучасного суспільства. Досліджується сфера Інтернет-технологій як плідна область, в якій постійно з’являються нові поняття, а це значить, що в англійській мові одразу ж виникають нові слова на їх позначення. Здатність до розвитку і мобільності лексики в англійській мові викликає подібний процес і в українській, оскільки нові феномени повинні мати свої відповідники і в україномовному просторі. В цьому дослідженні проаналізовано способи перекладу англомовних неологізмів у сфері Інтернет-технологій, а у фокусі нашого аналізу знаходиться адекватність передачі сутності самого нового поняття засобами української мови. В рамках даного дослідження було проведено якісний і кількісний аналіз неологізмів в сфері інформаційно-комунікативних технологій, і можна сформулювати наступні висновки. По-перше, за рахунок однієї вузькоспеціалізованої області людської діяльності – інформаційних технологій англійська мова стала ще більш багатою і різноманітною. По-друге, словоскладання стало найбільш часто вживаною словотворчою моделлю неологізмів, в той час як найменше число неологізмів було утворено за допомогою «реверсії». За допомогою моделі «конверсія» за взятий проміжок часу жодного тематичного неологізму утворено не було. По-третє, більша половина розглянутих неологізмів до сих пір не переведена українською мовою, що може бути причиною недостатньо високих темпів поширення інформаційно-комунікативних технологій в Україні або відмінностями англомовної та української мовних систем. Якщо ж говорити про переведені неологізми, то найбільш популярним способом перекладу стало калькування.
This article deals with neologization as the process that shows the dynamic development of today’s society. The sphere of the Internet-technologies is viewed as a productive area in which new concepts are constantly appearing and that means the appearance of new words that denote them in the English language. The ability of the English vocabulary to develop as well as its flexibility calls into existence some similar process in the Ukrainian language as far as new phenomena in the English-speaking society must have their adequate equivalents in Ukrainian. In this research we present the analysis of the ways of English neologisms translation that constantly appear in the Internet technologies sphere while the focus of our analysis is the essence of the new concept faithfulness by means of the Ukrainian language. Within the framework of this research, a qualitative and quantitative analysis of neologisms in the field of information and communication technologies was conducted, and the following conclusions can be formulated. Firstly, at the expense of one highly specialized area of human activity - information technology, the English language became even more diverse and diverse. Secondly, the word formulation has become the most frequently used word-building model of neologisms, while the smallest number of neologisms was formed by means of "reversion". With the help of the "conversion" model, no thematic neuralism was created for the time taken. Thirdly, more than half of the neologisms under consideration have not yet been translated into Ukrainian, which may be due to insufficiently high rates of dissemination of information and communication technologies in Ukraine or differences between the English language and Ukrainian language systems. If we talk about translated neologisms, the most popular method of translation was scaling.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3785-0597
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.16
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46900
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_Nedainova_Neolohizatsiia.pdf550,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.