Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46904
Title: Лінгвостилістичні засоби реалізації дискурсивних характеристик німецькомовної реклами
Other Titles: Linguostylistic means of realizing the discourse characteristics of german advertising
Authors: Самаріна, Вікторія Вікторівна
Дзюба, Олександр Вікторович
Keywords: рекламні дискурси; німецькі рекламні тексти; методологічні традиції; мовленнєва стратегія; стилістичні засоби; advertising discourse; functioning vocabulary; speech strategy; types of foregrounding; code; linguistic research; categories of German advertising
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Самаріна В. В. Лінгвостилістичні засоби реалізації дискурсивних характеристик німецькомовної реклами / В. В. Самаріна, О. В. Дзюба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 82-87.
Abstract: Стаття присвячена вивченню тексту та дискурсу німецькомовної реклами. Реклама як важливий різновид масової комунікації стрімко увійшла в життя сучасної людини. Рекламний текст, заснований на використанні виразних можливостей мовних засобів усіх рівнів, має значний вплив на дотримування різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Соціальне значення реклами, що стала важливим елементом суспільного життя і вийшла у ряд найважливіших видів масової комунікації, суттєві мовні процеси, які у ній відбуваються, стали об’єктом уваги лінгвістики, когнітивістики, соціолінгвістики. Лінгвопрагматичний та лінгвостилістичний аспекти дискурсу реклами в їх єдності сприяють системному лінгвістичному опису феномену реклами, який відіграє значну роль у сучасній нім ецькомовній картині світу. Стилістичне наповнення реклами узгоджено з когнітивним та прагматичним аспектами і відіграє тексто- та дискурсотвірну роль. Стилістичні засоби забезпечують взаємодію предметно-логічного змісту повідомлення. У стилістичному плані реклама активно використовує прийоми алюзії, недомовленості, контрастності, акцент. У німецькомовній рекламі застосовуються стилістичні типи висунення та стилістичні фігури – фігури заміщення, фігури сполучення. Пластичність рекламного тексту обумовлена його прагматичною спрямованістю, комерційним призначенням. Від цього залежить підбір мовних засобів, особливо лексичних. Сучасна реклама здатна працювати в тому випадку, якщо вона побудована зі знайомих елементів прецедентного тексту. Реклама впливає на адресата, і реалізація цього впливу відбувається за допомогою використання професійної та корпоративної лексики. Рекламний текст відтворює свій варіант світу, який не повторює характеристики світу реального, а підсилює їх.
This article deals with the study of German advertising text and discourse. Advertising as an important type of mass communication quickly entered the life of modern man. Advertising text, based on the use of expressive possibilities of language means at all levels, has a significant impact on the observance of various stereotypes and lifestyles of modern society. The social significance of advertising has become an important element of social life and has emerged into a number of the most important types of mass communication, the essential linguistic processes that occur in it have become the object of attention of linguistics, cognitive science, and sociolinguistics. Linguostylistic, linguopragmatic, linguocognitive and synergetic aspects of this type of discourse in their unity favour the systematic linguistic description of advertising phenomenon which plays a significant role in modern German world image. Stylistic embodiment of advertising is coordinated with cognitive and pragmatic aspects and plays text - and discourseorganizing role. Stylistic means provide interaction of the subject-logical content of the message. From the stylistic point of view, advertising actively uses the methods of allusion, understatement, contrast, accent. In German advertising, stylistic types of nomination and stylistic figures are used - substitution figures, combination figures. The plasticity of the advertising text is due to its pragmatic orientation, commercial purpose. The selection of language means, especially lexical, depends on it. Modern advertising can work if it is built from the familiar elements of the precedent text. Advertising affects the addressee, and the realization of this impact occurs through the use of professional and corporate vocabulary. The advertising text reproduces i ts version of the world, which does not repeat the characteristics of the real world, but strengthens them.
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.14
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46904
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_Samarina_Linhvostylistychni.pdf530,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.