Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47559
Title: Перспективи сучасних методів дистанційного контролю ліній електропередачі
Other Titles: Prospects of modern remote methods control of power transmission lines
Authors: Гончаров, Євген Вікторович
Поляков, Ігор Володимирович
Марков, Владислав Сергійович
Крюкова, Наталія Валеріївна
Бойков, Дмитро Олександрович
Скрєбцов, Микита Костянтинович
Keywords: коротке замикання; потужність; енергоефективність; short circuit; power; energy efficiency
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Перспективи сучасних методів дистанційного контролю ліній електропередачі / Є. В. Гончаров [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 145-151.
Abstract: У статті проведено аналіз існуючих технічних рішень щодо контактних та безконтактних методів контролю електромережі. З аналізу глобального ринку рішень визначено, що у енергогалузі запит на системи контролю із застосуванням безпілотних літальних апаратів має стійкі перспективи зростання. Визначено, що одним з найбільш перспективних безконтактних методів контролю ліній електропередачі є метод застосування безпілотних літальних апаратів в галузі використання сучасних методів контролю ліній електропередачі. Зроблено висновки, що вагомою перевагою безпілотних літальних апаратів є їх транспортна прохідність, що зменшує витрати та підвищує ефективність використання. У зв’язку з переходом світової електроенергетичної галузі на енергоефективні технології, використання безпілотних літальних апаратів формує значний сегмент глобального енергетичного ринку. Виробники електроенергії щорічно відшкодовують втрати в енергогалузі, пов’язані з ремонтними роботами і виплатами компенсацій. Відзначено, що використання безпілотних літальних апаратів дозволяє мінімізувати капітальні витрати. Зокрема, безпілотні літальні апарати з вбудованим вогнеметом ефективно використовують в усуненні “засмічень”, що обтяжують лінії електропостачання. В статті зазначено, що безпілотні літальні апарати забезпечують здійснення моніторингу рівня рослинності на ділянках енергомереж, що спрощує проведення розрахунків для реалізації інвестицій у нові електроенергетичні об’єкти. Відмічається, що за рахунок використання безпілотних літальних апаратів підвищиться безпека праці співробітників з обслуговування атомних електростанцій, зокрема з проведення висотних інспекцій роботи об’єктів та ліній електромережі. Отримані результати аналізу технічного стану використання безпілотних літальних апаратів доводять перспективність при впровадженні систем безконтактного контролю та моніторингу експлуатаційного стану ліній електропередачі.
The article analyzes the existing technical solutions regarding contact and non-contact methods for monitoring electrical networks. From the analysis of the global solutions market it was determined that in the energy sector the demand for control systems using unmanned aerial vehicles has stable growth prospects. It is determined that one of the most promising non-contact methods for monitoring power lines is the method of using unmanned aerial vehicles in the field of application of modern methods for monitoring power lines. It is concluded that a significant advantage of unmanned aerial vehicles is their transport cross-country ability, which reduces costs and increases efficiency. In connection with the transition of the global electric power industry to energy-efficient technologies, the using of unmanned aerial vehicles forms a significant segment of the global energy market. Electric power producers annually compensate for losses in energy sectors associated with repair robots and compensation payments. It is noted that the use of unmanned aerial vehicles allows to minimizing investment. In particular, unmanned aerial vehicles with a built-in flamethrower are effectively used to eliminate “blockages”, which burden the power lines. It is noted in the article, that unmanned aerial vehicles provide monitoring of the level of vegetation in the areas of energy networks, which simplifies the calculations for the implementation of investments in new electricity facilities. In particular, through the use of unmanned aerial vehicles, it is possible to increase the safety of employees serving nuclear power plants, in particular for conducting high-altitude inspections of facilities and power lines. The results of the analysis of the technical condition of the use of unmanned aerial vehicles prove the promise in the implementation of contactless monitoring systems and monitoring the operational status of power lines.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1924-8906
orcid.org/0000-0001-9329-1705
orcid.org/0000-0003-0703-0918
orcid.org/0000-0003-4600-1159
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.02.19
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47559
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Двигуни та гібридні енергетичні установки"
Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_2_NRST_Honcharov_Perspektyvy.pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.