Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47813
Title: Екологічні ризики світового океану для морських ссавців
Other Titles: Environmental risks of the ocean for marine mammals
Authors: Савінок, О. М.
Keywords: важкі метали; біоциди; ціанотоксини; органічні сполуки; heavy metals; biocides; cyanotoxicants; organic compounds
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Савінок О. М. Екологічні ризики світового океану для морських ссавців / О. М. Савінок // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. – № 2. – С. 69-78.
Abstract: В статті проведено аналіз впливу антропогенних забруднювачів на гідробіонтів. Визначено, що об’єкти флори і фауни, накопичують в собі токсичні елементи, які призводять до функціональних порушеньпроцесів їх життєдіяльності. Значний акцент зроблено на забруднення активними токсикантами Чорного моря, як одного із закритих водних басейнів Світового океану. Відповідно до проведеного аналізу, встановлено, що біоцидикорабельних фарб негативно впливають на прибережну екосистему, зокрема на нецільові організми, із досліджуваних речовин, найбільш токсичним є ТБТ, менш токсичними – діурон, цинк-піретіон та іргарол. Значної шкоди завдають мікропластики, які потрапляють до організмів морських ссавців харчовим ланцюгом, при вживанні цілої здобичі. В залежності від регіону Світового океану, в організмах ссавців знаходилося від 1 до 88 частинок. Більшість із встановлених полімерних забруднювачів – синтетичні матеріали, еластоміри: поліетилен, етилен-пропіленовий каучук,поліестер, поліакриламід, етилен-пропілен-дієновий мономерний каучук, гідрований бутадієн-нітрильний каучук та неопрен, поліарамід (кевлар), регенеровані целюлозні волокна. Відзначено накопичення важких металів в прибережних зонах Чорного моря, як закритого бассейну Світового океану, в концентраціях більших, ніж гранично допустимі норми – міді, кадмію, свинцю. Проведені дослідження вказують на небезпечну, надмірну біоакумуляцію важких металів у водному середовищі та створення потенційної загрози життю водних організмів та споживачів морепродуктів. Надходження до морських басейнів річкових скидів сприяє накопиченню органічних сполук, зокрема, фосфору та азоту в прибережній зоні. Органічні речовини сприяють цвітінню водоростей з появою в прибережних водах ціанотоксинів. Ціанотоксини призводять до важких невропатологічних захворювань у дельфінів. Деякі хлорвмісткі сполуки, які містяться в промислових скидах, мають кумулятивний характер і негативно впливають на стан здоров’я ссавців, як хижаків верхнього рівня.
The article analyzes the influence of anthropogenic pollutants on hydrobionts. It is defined that it’s possible to accumulate in their own toxic elements, to bring them to functional disruption in the processes of life. Significant accent is drawn on the difficulty of active toxicants of the Black Sea, as one of the indoor water basins in the World Ocean.According to the analysis, it was found that marine ink biocides adversely affect the coastal ecosystem, in particular non-target organisms, of the test substances, the most toxic is TBT, less toxic are diuron, zinc pyrethione and igarorol. Considerable damage is caused by the microplastics that enter the organisms by the seafood through the food chain, when consuming whole prey. Depending on the region of the oceans, mammals contained from 1 to 88 particles. Most of the established polymeric contaminants are synthetic materials, elastomers: polyethylene (PE), ethylene-propylene rubber, polyester, polyacrylamide, ethylene-propylene-diene monomer rubber (EPDM rubber), hydrogenated butadiene-nitrile rubber, nitrile rubber kevlar), regenerated cellulose fibers (SRCF). The accumulation of heavy metals in the coastal areas of the Black Sea, as an enclosed basin of the oceans, at concentrations higher than the limit values – copper, cadmium, and lead – is noted. Researches have shown that hazardous, excessive bioaccumulation of heavy metals in the aquatic environment and the potential threat to the life of aquatic organisms and consumers of seafood.The increasing of marine discharges into river basins contributes to the accumulation of organic compounds, including phosphorus and nitrogen in the coastal zone. Organic substances contribute to the flowering of algae accumulated in the coastal waters of cyanotoxins. Cyanotoxins lead to severe neuropathological diseases in dolphins. Some chlorine-containing compounds found in industrial discharges are cumulative and adversely affect the health of scavengers, such as top-level predators.
DOI: doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47813
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2020_2_Savinok_Ekolohichni.pdf303,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.