Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47817
Title: Моделювання функціонування НРЛС при виявленні малопомітних цілей в умовах завад
Other Titles: Modeling the functioning of navigation radars when detecting stealth targets in the conditions of noise
Authors: Вовк, О. І.
Щепцов, О. В.
Курдюк, С. В.
Keywords: навігаційні РЛС; navigation radar
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Вовк О. І. Моделювання функціонування НРЛС при виявленні малопомітних цілей в умовах завад / О. І. Вовк, О. В. Щепцов, С. В. Курдюк // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. – № 2. – С. 20-26.
Abstract: Ефективність виявлення навігаційними РЛС цілей, особливо малопомітних зостається відкритим та важливим питанням, від якого залежить виконання бойових завдань Військово-Морськими Силами ЗСУ. При цьому широке використання противником станцій завад вимагає від виробників РЛС впровадження останніх досягнень в області радіотехнічних систем для зменшення та компенсації їх дії. В роботі наводиться можливості схемотехнічного моделювання функціонування навігаційних РЛС в умовах завад при виявленні малопомітних цілей. Моделювання проведено у середовищі Micro-Cap. Програма відноситься до SPICE-подібних програм аналогового і цифрового моделювання електричних та електронних схем з інтегрованим візуальним редактором, результати проведених за її допомогою досліджень вважаються достовірними. При моделюванні дії завад в роботі використовувалась система комп'ютерної математики Mathcad. За її допомогою здійснювалась імітація спектру завади заданого закону розподілу випадкової величини з урахуванням математичних очікувань та дисперсій завадових сигналів; значення частот відповідали ТТХ станцій РЕБ чи спектрам відбиттів від реальних підстильних поверхонь, хвилюванням моря різної інтенсивності, шумам приймачів. В статті зображені спектри та осцилограми сигналів приймального тракту навігаційних РЛС: при різних рівнях завад; для випадку позасмугової завади різної інтенсивності; для випадку зондування кораблів звичайної форми; для зондування цілей зі стелс-технологіями. Моделювання може стати корисним для оцінки впливу засобів РЕБ на корабельне радіотехнічне озброєння, для вироблення пропозицій щодо захисту навігаційних РЛС від завад природного та штучного походження, загороджувальних, прицільних та імітаційних.
The effectiveness of the detection by navigation radars of targets, especially stealth targets, remains an open and important issue from which the fulfillment of combat missions of the Navy. Moreover, the widespread use of electronic warfare requires radar manufacturers to introduce the latest advances in the field of radio systems to reduce and compensate for their effects. The possibilities of circuit simulation of the functioning of navigation radars in the conditions of noise when detecting stealth targets are given. The simulation was carried out in a Micro-Cap environment. The program belongs to SPICE-like programs of analog and digital modeling of electrical and electronic circuits with an integrated visual editor, the results of studies conducted with its help are considered reliable. When modeling the action of noise in the work, the computer mathematics system Mathcad was used. She usedused to simulate the noise spectrum of a given distribution law of a random variable taking into account the mathematical expectations and variances of the noise signals; frequency values corresponded to the performance characteristics of electronic warfare stations or to the reflection spectra from real underlying surfaces, reflections from sea waves of various intensities, and receiver noises. The depicted spectra and waveforms of the signals of the receiving path of the navigation radar: at different levels of noise; for out-of-band noise of varying intensity; for the case of ships of the usual form; for sensing targets with stealth technology. Modeling may be useful for assessing the impact of electronic warfare on naval radio-technical weapons, to develop proposals for the protection of navigational radars from noise of natural and artificial origin, barrage, aiming and imitation noises.
DOI: doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47817
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2020_2_Vovk_Modeliuvannia.pdf443,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.