Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48016
Title: Туристична привабливість регіону як один із ключових факторів його конкурентоспроможності
Other Titles: Tourist attractiveness of the region as one of the key factors of its competitiveness
Authors: Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна
Матросова, Вікторія Олександрівна
Шматько, Наталія Михайлівна
Глізнуца, Марина Юріївна
Колотюк, Олена Іванівна
Keywords: фактори привабливості регіону; factors of attractiveness of a region
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Туристична привабливість регіону як один із ключових факторів його конкурентоспроможності / М. В. Кармінська-Бєлоброва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 23. – С. 59-63.
Abstract: У статті розглянуті питання значущості та важливості туристської привабливості регіону для підвищення його конкурентоспроможності, а також виявлені фактори, що впливають на туристичну привабливості регіону. Глобалізація у туризмі виявляється у збільшенні міжнародних туристичних потоків, капіталу, інформації і технологій, посиленні взаємозв'язку та взаємодії підприємств туристичного бізнесу, виникненні глобальних форм його інтеграції. Внаслідок зазначеного процесу формується глобальний ринок туристичних послуг - сфера стійкого міжнародного руху туристичних послуг, у межах якої на основі кон'юнктурних змін формуються глобальні попит і пропозиція на туристичні продукти. Світова тенденція глобалізації туризму поки що у меншій мірі торкнулася України, але необхідність відстоювання національних інтересів на світовому ринку туризму обумовлює доцільність "рухатися" у руслі світової структурної динаміки, дотримуючи і сприймаючи еталонну траєкторію світового розвитку. Україна має величезний потенціал у розвитку туризму як внутрішнього так і в’їзного туризму. Проте для реального розвитку галузі бракує чіткої та об’єктивної інформації щодо туристичного продукту, який пропонує Україна на внутрішньому та міжнародному ринку, а також інформації щодо туристичних ресурсів, якими володіє держава. Зараз в регіоні невисокий темп розвитку внутрішньобласного туризму. Вирішення цього питання є як економічно важливим, так і іміджоформуючим, оскільки дозволить створити імідж регіону як комплексно розвиненого та здатного задовольнити як економічні, так і соціальні потреби людей. У статті наведені чинники зростання привабливості туризму в Харківський області. А також запропоновано комплекс заходів який дозволить підвищити туристичний імідж Харківської області, що, в свою чергу, спричинить зростання фінансових надходжень.
The article discusses the importance and importance of the tourist attractiveness of the region to increase its competitiveness, and also identifies factors affecting the tourist attractiveness of the region. As a result of this process, a global market for tourism services is being formed - a sphere of sustainable international movement of tourism services, within the framework of which global demand and supply for tourism products are formed on the basis of market changes. The global trend of globalization of tourism has so far affected Ukraine to a lesser degree, but the need to uphold national interests in the global tourism market makes it advisable to “move” in line with the global structural dynamics, observing and perc eiving the reference trajectory of world development. However, for the real development of the industry, there is a lack of clear and objective information a bout the tourist product that Ukraine offers in the domestic and international markets, as well as information about the tourist resources that the state has. Now the region has a low rate of development of regional tourism. The solution of this issue is both economically important and image-forming, since it will allow creating the image of the region as being comprehensively developed and capable of satisfying both the economic and social needs of people. The article presents the growth factors of the attractiveness of tourism in the Kharkiv region. And also proposed a set of measures that will improve the tourist image of the Kharkov region, which, in turn, will lead to an increase in financial revenues.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7978-866X
orcid.org/0000-0003-1266-7286
orcid.org/0000-0002-4909-252X
orcid.org/0000-0002-1845-3919
orcid.org/0000-0002-7824-553X
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.59
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48016
Appears in Collections:Вісник № 23
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_23_Karminska-Bielobrova_Turystychna.pdf617,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.