Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48020
Title: Дослідження організаційно-економічних факторів економічної безпеки туристичного бізнесу на українському ринку
Other Titles: Research of organizational and economic factors of success of tourism business on ukrainian market
Authors: Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Носирєв, Олександр Олександрович
Глізнуца, Марина Юріївна
Проскурня, Олена Михайлівна
Keywords: маркетинг; логістика; ефективність; підприємства; marketing; logistics; efficiency; enterprises
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження організаційно-економічних факторів економічної безпеки туристичного бізнесу на українському ринку / Т. О. Кобєлєва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 23. – С. 48-54.
Abstract: У статті розглянуті результати дослідження ряду економічних, організаційних, соціальних, правових проблем, які мають сприяти підвищенню ефективності туристичного бізнесу в Україні, збільшення його вкладу в національну економіку, підвищення його рейтингу в світових показниках туристських потоків. Доведено, що туризм вигідний тільки в тому випадку, коли держава виробляє цю функцію та розширює ринок збуту. Закономірно, що чим більша туристів приймає держава, тим більше у нього доходи і менше власні витрати. Все це свідчить про наявність цілої низки важливих організаційних, управлінських та політичних проблем в туристичній індустрії. Метою статті є розвиток організаційно-економічних засад туристичного бізнесу та туристичної інфраструктури, що дасть можливість забезпечити комфортність, ритмічність і безпеку при пересуванні за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей, зростання туристичної привабливості країни, стимулювати розвиток всіх видів туризму в нашій країні та ефективне використання туристичного і рекреаційного потенціалу України. Сформовано систему техніко-економічних показників, які в сучасних українських реаліях в змозі забезпечити економічну ефективність туристичного бізнесу, надати йому імпульс розвитку. Обґрунтовано, що забезпечення ефективних організаційно-економічних умов розвитку туризму в країні, регоні чи в певній місцевості досягається шляхом створення системи ключових факторів по критичним напрямкам ефективності туристичного бізнесу. Доведено, що блочна структура таких факторів повинна включати в себе чотири основних складові: економіка, менеджмент, маркетинг та логістика, Складові економіки та менеджменту мають пріоритетне значення для більшості сучасних напрямків виробничо-підприємницької діяльності, то блоки логістики та маркетингу відноситься до специфічних особливостей українського туристичного бізнесу, в якому вони відіграють особливу надзвичайно важливу роль. Детально розглянуто складові маркетингу і логістики, які автори віднесли до найбільш специфічних факторів туристичного бізнесу. Обґрунтовано, що вміле поєднання доступних підходів маркетингу і логістики надасть можливість приймати швидкі і оптимальні рішення щодо забезпечення ефективної взаємодії між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства, що дозволить підвищити ефективність управління туристичним підприємством і знизити вплив кризи на розвиток туристичного бізнесу України в цілому, а згодом - відновити потік іноземних туристів, які забезпечують і фінансові, і соціальні, і бізнесові показники ефективності туристичного бізнесу.
The article examines the results of a number of economic, organizational, social and legal issues that should improve the efficiency of the tourism business in Ukraine, increase its contribution to the national economy, and increase its rating in world indicators of tourist flows. It is proved that tourism is profitable only if the state produces this function and expands the market. It is natural that the more the tourists take the state, the more it has income and less its own costs. All this testifies to the presence of a number of important organizational, managerial and political problems in the tourism industry. The purpose of the article is to develop the organizational and economic principles of tourism business and tourism infrastructure, which will provide the opportunity to provide comfort, rhythm and safety while traveling in the directions of the national network of international transport corridors and main transport highways, increase of tourist attractiveness of the country, stimulate the development of all types of tourism in our country. and the effective use of the tourist and recreational potential of Ukraine. The system of technical and economic indicators, which in the modern Ukrainian realities, is able to provide the economic efficiency of the tourism business, give it an impetus for development. It is substantiated that the provision of effective organizational and economic conditions for the development of tourism in the country, in the region, or in a certain area is achieved through the creation of a system of key factors on the critical directions of the effectiveness of the tourism business. It is proved that the block structure of such factors should include four main components: economics, management, marketing and logistics, components of economics and management are of priority importance for most mo dern areas of production and entrepreneurial activity, then the blocks of logistics and marketing refers to the specific features of the Ukrainian tourist business, in which they play a particularly important role. The components of marketing and logistics, which the authors attributed to the most specific factors of the tourism business, are considered in detail. It is substantiated that the skillful combination of available marketing and logistics approaches will enable to make quick a nd optimal solutions for ensuring effective interaction between the internal and external environment of the enterprise, which will improve the efficiency of management of a tourism enterprise and reduce the impact of the crisis on the development of tourism business in Ukraine as a whole, and subsequently - to restore the flow of foreign tourists to our country, which provide financial, social and business indicators of the efficiency of tourism business.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6618-0380
orcid.org/0000-0002-1845-3919
orcid.org/0000-0002-8367-0442
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.48
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48020
Appears in Collections:Вісник № 23
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_23_Kobielieva_Doslidzhennia.pdf524,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.