Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48046
Title: Розширення сфери додаткових послуг готельно-ресторанного бізнесу з метою підвищення його конкурентноспроможності
Other Titles: Expansion of the sphere of additional services of hotel and restaurant business in order to increase its competitiveness
Authors: Александрова, Вікторія Олександрівна
Хаустова, Ірина Євгеніївна
Шовкопляс, Тетяна Семенівна
Keywords: проблеми; розвиток; problems; development
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Александрова В. О. Розширення сфери додаткових послуг готельно-ресторанного бізнесу з метою підвищення його конкурентноспроможності / В. О. Александрова, І. Є. Хаустова, Т. С. Шовкопляс // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 24. – С. 68-71.
Abstract: Вирішення проблем розвитку готельно-рестораного бізнесу дасть змогу бути йому конкурентспроможним. Тому подальший розвиток готельного і ресторанного бізнесу неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно - ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного та ресторанного ринку. З нашої точки зору постійне запровадження інновацій, інвестицій та жорстка конкуренція забезпечать збільшення рівня її глобальної та регіональної конкурентоспроможності. Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності, на нашу думку, є: персоніфікація обслуговування та орієнтація на потреби клієнтів, створення умов для залучення додаткових інвестицій в об'єкти готельного і ресторанного бізнесу, широке запровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій, яке дозволяє проводити глибоку та системну діагностику підприємств готельного та ресторанного бізнесу та галузі в цілому; підвищення якості наданих послуг і переробка стандартів ISO серії 9000 з метою забезпечення їх взаємозв’язку з конкурентоспроможністю підприємств, запровадження нових технологій в ділову стратегію підприємств готельно-ресторанного бізнесу (на основі використання мережі Інтернет) з метою просування продуктів та послуг готелів та ресторанів. Поступове вирішення проблем розвитку готельно-рестораного бізнесу дасть змогу бути йому конкурентспроможним на світовому рівні.
Solving the problems of the hotel and restaurant business development will enable him to compete. CONCLUSIONS Further development of the hotel and restaurant business is impossible without stimulating the development of tourism, recreation, education in the fiel d of hotel and restaurant business, assistance to the state, establishment of information infrastructure of the hotel and restaurant market. From our point of view, the constant introduction of innovation, investment and hard competition will increase its global and regional competitiveness. In our opi nion, the main directions of increasing the competitiveness of the hospitality industry are: personalization of service and customer orientation. Creation of conditions for attraction of additional investments into objects of hotel and restaurant business. Wide introduction of new means of commun ication and information technologies, which allows to conduct deep and systematic diagnostics of enterprises of hotel and restaurant business and ind ustry in general; Improving the quality of services provided and processing the standards of ISO 9000 series in or der to ensure their interconnection with the competitiveness of the enterprise. Introduction of new technologies into the business strategy of hotel and restaurant busin ess enterprises (based on the use of the Internet) in order to promote products and services of hotels and restaurants. A gradual solution to the problems of the hotel and restaurant business development will enable it to be competitive at the world level.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3567-979X
orcid.org/0000-0002-4855-9925
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.68
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48046
Appears in Collections:Вісник № 24
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_24_Aleksandrova_Rozshyrennia.pdf588,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.