Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48091
Title: Комплаєнс-складова конкурентних переваг та ефективності туристичного продукту
Other Titles: Economic assessment of competitive benefits and efficiency of tourism products
Authors: Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Ілляшенко, Сергій Миколайович
Носирєв, Олександр Олександрович
Глізнуца, Марина Юріївна
Keywords: бізнес; економічні фактори; туристичні підприємства; business; economic factors; tourism enterprises
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Комплаєнс-складова конкурентних переваг та ефективності туристичного продукту / Т. О. Кобєлєва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 24. – С. 23-28.
Abstract: Головною тенденцією в аналізі системи управління є оцінка її ефективності. Управління сферою туризм у постійно стикається з необхідністю визначення в рамках розроблюваних національних і регіональних програм економічних показників очікуваних результатів, розробки науково обґрунтованих соціальних індикаторів розвитку туризму. Метою статті є дослідження методологічної бази оцінки економічної ефективності та розробка комплексної багаторівневої методики економічної оцінки туристичної галузі України на різних рівнях ієрархії управління. Економічна ефективність означає здатність всієї економіки отримати максимальний результат з існуючих обмежених ресурсів. Техніко-економічна характеризує рівень розвитку продуктивних сил суспільства і результативності їх використання безвідносно до суспільного ладу, існуючим відносинам. У даному дослідженні автори розглядають загальну ефективність туристичного продукту та туристичного бізнесу, яка включає наступні похідні: економічну ефективність, ефективність управління. Економічна ефективність взята авторами як складова загальної ефективності, тому що будь-якому підприємству (не тільки в сфері туристичного бізнесу) важливо оцінити результати своєї діяльності, виражені у відповідних показниках, визначити витрати, пов’язані з цією діяльністю, а також раціоналізувати схеми розподілу коштів для підвищення ефективності організації в цілому. Запропоновано визначати три рівні економічної ефективності туристської послуги та туристської діяльності: в масштабах держави (всього міжгалузевого комплексу туристичної індустрії); на рівні регіону; в масштабах туристського підприємства. У масштабах держави економічний ефект туристичної індустрії постає перш за все як внесок у виробництво валового внутрішнього продукту. Витрати на виробництво туристських благ в масштабах держави і регіонів включають не тільки сукупні прямі витрати туристських підприємств, а й непрямі витрати, що покриваються з бюджетів різних рівнів. Ефект від туристської діяльності на рівні регіону постає у формі доходу у вигляді прибутку, заробітної плати, орендної плати туристських підприємств регіону (а також їх суміжників та туристичної інфраструктури), занятості населення регону. На рівні туристичного підприємства обсяг вироблених товарів і послуг може характеризуватися в вартісному вираженні обсягом валової і чистої продукції підприємства, обсягом реалізації (виручкою від реалізації) туристичних послуг. В статті відмічається, що крім корисних результатів туристська діяльність дає ряд негативних наслідків , які також треба враховувати при оцінці ефективності туристичного бізнесу.
The main trend in the analysis of the management system is to assess its effectiveness. Tourism management constantly faces the need to identify the expected results of developing national and regional programs in the framework of national and regional programs, and to develop scientifically based social indicators for tourism development. The purpose of the article is to study the methodological basis of the estimation of economic efficiency and to develop a complex multilevel method of economic evaluation of the tourism industry of Ukraine at different levels of the management hierarchy. Economic efficiency means the ability of the entire economy to get the maximum out of existing limited resources. Techno-economic characterizes the level of development of productive forces of society and the effectiveness of their use, regardless of the social system, existing relations. In this study, the authors consider the overall effectiveness of the tourism product and tourism business, which includes the following derivatives: economic efficiency, management efficiency. Economic efficiency is taken by the authors as a component of overall efficiency, since it is important for any enterprise (not only in the field of tourism business) to evaluate the results of its activities, expressed in relevant indicators, to determine the costs associаted with this activity, as well as to streamline the allocation of funds to increase the effectiveness of the organization as a whole. It is proposed to determine three levels of economic efficiency of tourist services and tourist activity: on a state scale (the entire inter-sectoral complex of tourism industry); at the regional level; in the scale of a tourist enterprise. In the scale of the state, the economic effect of the tourism industry appears primarily as a contribution to the production of gross domestic product. Costs for the production of tourist goods in the state and regions include not only the total direct costs of tourist enterprises, but also indirect costs that are covered from budgets of diff erent levels. The effect of tourism activity at the regional level comes in the form of in come in the form of income, wages, rent for tourist enterprises of the region (as well as their adjacents and tourist infrastructure), employment of the population of Rohuna. At the level of the tourist enterprise, the volume of manufactured goods and services can be characterized in value by the volume of gross and net production of the enterprise, the volume of sales (revenue from the sale) of tourist services. In the article it is noted that in addition to useful results, tourist activity has a number of negative consequences, which also need to be taken into account when assessing the effectiveness of tourism business.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.23
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48091
Appears in Collections:Вісник № 24
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_24_Kobielieva_Komplaiens-skladova.pdf666,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.