Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48106
Title: Управління митним обслуговуванням промислових та туристичних підприємств в умовах асоціації з европейським союзом
Other Titles: Management of customs service of industrial and tourism enterprises in the conditions of the association with the european union
Authors: Перерва, Петро Григорович
Маслак, Марія Володимирівна
Гармаш, Сергій Володимирович
Попов, Микола Олексійович
Keywords: туризм; tourism
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Управління митним обслуговуванням промислових та туристичних підприємств в умовах асоціації з европейським союзом / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 24. – С. 117-122.
Abstract: Формування на сучасному етапі розвитку українського суспільства індустрії масового туризму, зміна соціокультурних пріоритетів в мотивації подорожей окремих груп українського населення зумовлює необхідність його аналізу як одного з найважливіших показників входження України в загальносвітовий глобальний простір. Економіко-соціологічний підхід до аналізу туризму в контексті економічних та соціокультурних детермінант суспільного розвитку розкриває дане явище не тільки як частина глобальної постіндустріальної економіки, але і як феномен особливої культури, що дозволяє визначити моральну, ціннісну основу для створення нових механізмів відтворення і трансляції культурних норм, цінностей, знань, ідей, уявлень, символів і зразків соціокультурного взаємодії. Саме соціологічне дослідження туризму дозволяє аналізувати мотиви, звички і традиції як гостей, так і жителів приймаючої країни, вивчати митне, маркетингове, інноваційне, фінансове та соціокультурне забезпечення, отримане подорожуючими групами населення, і сприяє формуванню цінностей постіндустріального етапу розвитку суспільної системи. Українці поступово починають переорієнтовувати свої подорожі в Україну. Якщо раніше основну частину доходів від туризму давав в’їзний туризм, а його скорочення особливо відчутне для бюджету туристичної галузі та держави загалом, то виїзний туризм не може компенсувати цю втрату, оскільки він, навпаки, більше вивозить коштів з країни, ніж дає їй. Тому єдиним виходом з цієї ситуації залишається розвиток внутрішнього туризму, особливо на тлі світового досвіду, який свідчить, що такий туризм може давати значні доходи. Ефективний розвиток туризму дозволить значно збільшити потік іноземних туристів до України і приплив валютних надходжень в економіку країни, а також забезпечити, з одного боку, зростання податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів, а з іншого боку, з огляду на вплив туризму на всі сторони життя суспільства, - розвиток суміжних галузей економіки та підвищення зайнятості населення. Туристський ринок в Україні знаходиться в стадії глибокої структурної перебудови, інституційного становлення, формування внутрішньогалузевих, міжгалузевих, міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків. Повною мірою це відноситься до процесу формування туристської інфраструктури, відповідного сегмента ринку праці, системи державного регулювання туристської діяльності.
Formation of the mass tourism industry at the present stage of development of the Ukrainian society, change of sociocultural priorities in motivating travel of certain groups of Ukrainian population necessitates its analysis as one of the most important indicators of Ukraine 's entry into the global global space. The economic and sociological approach to the analysi s of tourism in the context of economic and socio-cultural determinants of social development reveals this phenomenon not only as part of the global post -industrial economy, but also as a phenomenon of a particular culture, which allows determining the moral and value basis for creating new mechanisms for the reproduction and translation of cultural norms, values, knowledge, ideas, representations, symbols and examples of socio-cultural interaction. It is a sociological study of tourism that allows you to a nalyze the motives, habits and traditions of both the guests and the inhabitants of the host country, to study the customs, marketing, innovation, financial and socio-cultural support received by traveling groups of the population, and contributes to the formation of the values of the post-industrial stage of the development of the social system. Ukrainians are gradually beginning to reorient their travels to Ukraine. If earlier the main part of tourism revenue was provided by inbound tourism, and its reduction is particularly noticeable for the budget of the tourism industry and the state as a who le, then outbound tourism can not compensate for this loss, since it, on the contrary, is more expelled from the country than it gives it. Therefore, the only way out of this situation is the development of domestic tourism, especially on the background of world experience, which suggests that such tourism can generate significant income. Effective tourism development will significantly increase the flow of foreign tourists to Ukraine and the influx of foreign exchange earnings into the country's economy, as well as ensure, on the one hand, the growth of tax deductions to budgets of different levels, and on the other hand, given the impact of tourism on all aspects of society's life. , - development of related branches of the economy and increase of employment of the population. The tourist market in Ukraine is in a phase of deep structural adjustment, institutional formation, formation of intra-industry, inter-branch, interregional and foreign economic relations. In full, this relates to the process of formation of tourist infrastructure, the relevant segment of the labor market, the system of state regulation of tourism activities.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0002-5471-379X
orcid.org/0000-0002-0925-5224
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.24.117
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48106
Appears in Collections:Вісник № 24
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_24_Pererva_Upravlinnia.pdf647,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.