Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48174
Title: Становлення хімічних досліджень у Харківському практичному технологічному інституті (Харківському технологічному інституті імператора Олександра ІІІ) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Other Titles: Formation of chemical research in Kharkov practical technological institute (Kharkov technological institute of emperor Alexander III) at the end of 19th – beginning of 20th century
Authors: Гутник, Марина Валеріївна
Ткаченко, Світлана Сергіївна
Keywords: Харків; хімія; хімічна технологія; викладач; наукові стажування; chemistry; chemical technology; teachers; scientific internships
Issue Date: 2019
Publisher: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Citation: Гутник М. В. Становлення хімічних досліджень у Харківському практичному технологічному інституті (Харківському технологічному інституті імператора Олександра ІІІ) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. В. Гутник, С. С. Ткаченко // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. – 2019. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2019_4_12, вільний (дата звернення 11.09.2019 р.).
Abstract: Показано зародження вищої технічної школи у Слобідській Україні в останній чверті ХІХ ст. на прикладі Харківського практичного технологічного інституту (1885 р.). На час відкриття ХПТІ Харків стає одним із важливих промислових центрів півдня Російської імперії. Були розвинені: цукробурякова промисловість, винокуріння, пивоваріння та солеваріння. Наявність багатої сировинної бази спонукала до відкриття перспективних видів виробництв: маслоробного, олійницького, шкіряного, миловарного, клеєварного, паперового, фаянсового. Саме ці напрями промисловості визначили пріоритет у підготовці фахівців хімічного відділення інституту. Відразу було створено матеріально-технічну базу хімічного відділення – лабораторії, майстерні та перші кафедри. На початковому етапі організація навчального процесу відбувалася за прикладом Петербурзького технологічного інституту. На молодших курсах слухачі хімічного відділення вивчали теоретичні дисципліни фундаментальних, прикладних і технічних наук у комплексі з практичними заняттями у хімічних лабораторіях й майстернях. На старших курсах центральне місце у викладанні займали прикладні дисципліни та проектування з них. Впродовж перших років функціонування Харківського технологічного інститут (назва закладу з 1898 р.) спостерігався потуж ний вплив досягнень у галузі хімії та хімічної технології європейської наукової школи, насамперед німецької. Завдяки стажуванню провідних викладачів ХТІ у наукових центрах Європи тривав постійний обмін новітньою інформацією.
The origin of a higher technical school in Sloboda Ukraine on the example of Kharkiv practical technological institute (1885) at the end of the 19th century is shown. By the time of the KhPTI opening, Kharkiv became one of the most important industrial centers of the South of the Russian empire. Beet sugar industry, distillery, brewing and salt production were widely developed. The presence of a plentiful raw material base prompted the opening of promising types of production - oil mill, leather, soap, paper, and earthenware. These areas of industry determined the priority in the training of specialists in the institute's chemical department. The material and technical base of the chemical department was immediately created-laboratories, workshops and first departments. At the initial stage, the organization of the educational process was created following the example of the Petersburg Institute of Technology. During first and second years of education in the chemical department, students studied theoretical disciplines in fundamental, applied, and technical sciences in combination with practical exercises in chemical laboratories and workshops. From their third year of education, the central role in teaching was occupied by applied subjects and engineering design. During the first years of the KhTI (name of the Institute since 1898) functioning in chemistry and chemical technology a powerful influence of the European scientific school achievements, primarily German, was observed. Thanks to the internships of leading teachers in European research centers, there was a constant exchange of the latest information.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48174
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INB_2019_4_Hutnyk_Stanovlennia khimichnykh.pdf724,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.