Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48743
Title: Дослідження експлуатаційних характеристик теплових печей при виробництві оптичного та спеціального флоат стекол
Other Titles: Investigation of operational characteristics of furnaces for optical and special float glasses production
Authors: Петров, Дмитро Вікторович
Брагіна, Людмила Лазарівна
Яїцький, Сергій Миколайович
Рябінін, Святослав Олександрович
Keywords: експлуатаційні властивості вогнетривів; керамічні ємності; освітлення та гомогенізація; промислова діагностика; operational properties of refractories; ceramic containers; fining and homogenization; industrial diagnostics
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження експлуатаційних характеристик теплових печей при виробництві оптичного та спеціального флоат стекол / Д. В. Петров [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3. – С. 59-65.
Abstract: Показана актуальність дослідження експлуатаційних характеристик вогнетривких матеріалів та конструктивних особливостей теплових агрегатів при виробництві оптичного та спеціального флоат-стекол. Проаналізовано сучасний стан теплових режимів ванних й регенеративних одногоршкових печей та існуючі методи визначення їх слабких вузлів при взаємодії розплавів скла з вогнетривкими футерівками. Для цього було використано найсучасніше діагностичне обладнання. Встановлено характер руйнування бадделеїто-корундових вогнетривів у скловарної печі при виробництві листового флоат-скла за довготривалий період iз використанням петрографічних досліджень. Наведено одержані статистичні дані щодо впливу різних типів сировини, що входить до складу вихідних шихт, на фізичне руйнування поверхні вогнетривів. Із урахуванням зміни складу стекол у результаті їхньої взаємодії з поверхнею вогнетривів запропоновано математичне корегування типу та вмісту сировинних компонентів для отримання скла високої якості з необхідними експлуатаційними та оптичними параметрами. Доказано важливість урахування допусків на теплове розширення при капітальному ремонті регенеративної горшкової печі. Виявлено вплив ходу полум’яного потоку на ефективність роботи печі, на oснові чого перероблено конструктив газових вікон. Досліджено залежності корозії стін варильного басейну від температури в найбільш агресивних зонах ванної печі. Визначено основні типи оптичних стекол за хімічним складом, які є найбільш агресивними до пічного середовища. У зв’язку з впливом на xарактер руйнування вогнетривів скла в залежності від його хімічного складу, встановлено необхідне розміщення температурних датчиків для коректного аналізу теплових навантажень на вогнетривкі матеріали. Здійснено модифікацію регенераторної горшкової печі для ефективного та економічного виробництва скла. Наведено результати промислових випробувань та впровадження розроблених методів виробництва високоякісних оптичного та спеціального флоат-стекол із урахуванням підвищення терміну експлуатації. Визначено перспективні напрямки розвитку даної тематики.
The relevance of the study of the performance characteristics of refractory materials and the constructive features of thermal units the design in the production of optical and special float glasses was shown.The current state of the thermal regimes of baths and regenerative furnaces and the existing methods for determining the weak nodes of thermal furnaces were analyzed. For this goal the modern diagnostic equipment was used. The nature of the destruction of baddeleyite-corundum refractories of a glass-melting furnace during the production of sheet float glass for a long time has been established by using the results of petrographic studies. Statistical data on the influence of raw materials which are part of the source charges on the physical destruction of the refractory surface are presented. It was found that the composition of the glass affects the nature of the destruction of refractory materials. The importance of taking into account the tolerances for thermal expansion during the overhaul of a regenerative pot furnace has been proved. The influence of flame flow on the efficiency of the furnace is revealed. For this aim the design of the gas windows has been redesigned. The dependences of the corrosion of the bath walls on temperature in the most aggressive zones of the bath furnace have been investigated. The main types of optical glasses by chemical composition, which are the most aggressive to the furnace environment, were determined. In addition to the chemical composition of glass, technological modes of its production are also important. An important point is the placement of temperature sensors for the correct analysis of thermal loads on refractory materials. Modification of the regenerative furnace was carried out for further efficient and economical glass production. The results of industrial tests and implementation of the developed methods for the production of high-quality optical and special float glasses, taking into account the increased service life were presented. The main and perspective directions for the development of this topic have been determined.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7571-8592
orcid.org/0000-0002-4029-0941
orcid.org/0000-0003-2972-8540
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.01.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48743
Appears in Collections:Вісник № 03. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_3_NRST_Petrov_Doslidzhennia.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.