Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49376
Title: Електронна система діагностики показників газообміну в дизелі та результати експериментальних досліджень
Other Titles: Electronic diagnostic system for gas exchange in diesel and experimental research results
Authors: Смолін, Юрій Олександрович
Keywords: газоабсорбційна хроматографія; експериментальні залежності показників газообміну; gazoabsorbtsionnaya chromatography; depending on experimental parameters of gas exchange
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Смолін Ю. А. Електронна система діагностики показників газообміну в дизелі та результати експериментальних досліджень / Ю. А. Смолін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Електроенергетика та перетворювальна техніка = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Electricity and conversion technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 48-55.
Abstract: Розглянуті особливості вимірювань параметрів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) при проведенні їх досліджень і випробувань, а також вплив газодинамічних процесів. Зазначено, що застосування моделювання процесів дозволяють одержати тільки орієнтовні дані про кількісні оцінки та якість процесів. Показано, що фізичні процеси, які протікають у циліндрі при згорянні робочої суміші, а саме, розширення, випуск, продувка, наповнення, упорскування палива і стиск істотно відрізняються. Доведено, що проби газу з порожнини циліндра можна відбирати тільки на строго обмежених ділянках робочого циклу. Відбір газу повинен бути короткочасним і початок відбору газу із циліндра повинен бути жорстко прив’язаний до якого-небудь моменту робочого циклу двигуна. Наведено структурну схему електронної системи діагностики показників газообміну в дизелі і дано опис її роботи. Наведені основні показники, що характеризують газодинамічні процеси, які протікають в циліндрі ДВЗ. Показано, що проби газу аналізували методом газоабсорбційної хроматографії. Виділені додаткові зміни, які було внесено до хроматографу. Наведені вирази за якими визначалися окремі складові робочих газів. Отримані експериментальні залежності об’ємної концентрації надлишкового азоту, об’ємної концентрації вуглекислого газу, коефіцієнта надлишку повітря та коефіцієнта залишкових газів при роботі двигуна ОД 100 по тепловозній характеристиці.
The features of the measurement parameters of the internal combustion engine (ICE) during their research and testing, and the impact of gas dynamic processes occurring in the flowpath during the purge and cylinder filling. It is noted that the use of numerical modeling of gas exchange processes and building a different model gives only an indication of the quantitative evaluation and quality processes that take place in the cylinder. It is shown that the physical processes that occur in a cylinder during combustion mixture, namely, expansion, release blowing, filling, compression and fuel injection differ greatly, both in the physical nature and chemical composition. It is proved that the gas sample from the cavity of the cylinder can be selected only at strictly limited areas of the working cycle. The selection of gas must be short and the beginning of the gas sampling cylinder to be rigidly tied to any point of the engine operating cycle. Shows a block diagram of an electronic diagnostic system gas exchange in a diesel engine, and a description of its operation. Lists the parameters and characteristics of the system, which were recorded in the course of the experiment and the numerical values of the ranges of possible changes. The main indicators characterizing the gas-dynamic processes in an internal combustion engine cylinder. It is shown that the sample was analyzed by gas chromatography gazoabsorbtsionnoy. Allocated additional changes that were introduced into the chromatograph. The expressions of which are determined by the individual components of the working gas. The experimental dependence of the volume concentration of excess nitrogen, the coefficients of residual air and the coefficients of residual gases during the operation of the engine OD 100 by diesel locomotive arrangement.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49376
Appears in Collections:Вісник № 01. Електроенергетика та перетворювальна техніка
Кафедра "Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_01_ETPT_Smolin_Elektronna.pdf454,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.