Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50289
Title: Експериментальне дослідження ефективності застосування варіабельних проектних рішень на етапі супроводу програмного забезпечення систем «Розумний будинок»
Other Titles: An experimental study on effectiveness usage of variable design solutions by maintenance stage of software for “Smart-home” systems
Authors: Товстокоренко, Олег Юрійович
Гамзаєв, Рустам Олександрович
Ткачук, Микола Вячеславович
Keywords: конфігурування; configuration
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Товстокоренко О. Ю. Експериментальне дослідження ефективності застосування варіабельних проектних рішень на етапі супроводу програмного забезпечення систем «Розумний будинок» / О. Ю. Товстокоренко, Р. О. Гамзаєв, М. В. Ткачук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 39-44.
Abstract: У статті розглянуто поточний стан наукових публікацій за темою інтелектуалізації усіх основних процесів повного життєвого циклу (full life cycle) програмних систем (ПС), підходи для побудови варіабельних моделей для систем «Розумний дім». Проведено огляд існуючих підходів до аналізу якості побудови таких рішень. Проаналізовано Feature-Oriented Development Architecture (FODA) модель системи розумний будинок, підкреслено актуальні проблеми проектування систем розумного дому. Проаналізовано стан публікацій за тематикою оцінки якості систем типу «Розумний дім». Потім запропонований підхід експериментальної оцінки супроводжуваності системи заснований на аналізі сумарних витрат необхідних для підготовки функціоналу системи для роботи. В ході проведення експериментальних розрахунків було використано доменну модель систем «Розумний дім» в двох варіантах, з використанням інтеграційного модулю та з використання окремих пристроїв управління, окремо для кожного з виробників. Запропонований підхід для оцінки альтернативних FODA моделей заснований критерії «maintainability». В якості даних було використано час, необхідний для конфігурування програмного забезпечення для набора окремих модулів системи, та налаштування їх як єдиної системи. Отримані дані, що дозволяють прийняти рішення про вибір архітектури побудови системи ґрунтуючись на заданій доменної моделі, що містить набір пристроїв і опису наданих ними функцій. Результати роботи повинні стати основою для розробки централізованого сховища, для накопичення, аналізу та повторного використання конфігурації як окремих підмодулів систем «Розумний дім», так і цілісних систем, які відповідають певним вимогам, у результаті чого буде запропоновано комплексний підхід до підвищення якості супроводу систем «Розумний дім» на прикладі показника супроводу.
Article considers current state of scientific publications on topic of intellectualization of all main processes for full life cycle development of software systems, approaches to building variable models for “Smart Home” systems. A review of existing approaches to the analysis of quality of construction for such solutions. The Feature-Oriented Development Architecture (FODA) model of smart home system is analyzed, the current problems of smart home systems design are emphasized. The state of publications on topic of quality assessment of systems such as «Smart Home» is analyzed. Then, the proposed approach to experimental assessment of system maintenance is based on the analysis of the total costs required to prepare functionality of system for operation. In the course of experimental calculations, domain model of Smart Home systems was used in two variants, using an integration module and using separate control devices, separately for each of the manufacturers. The proposed approach for evaluating alternative FODA models is based on «maintainability» criterion. The time required to configure the software for a set of individual system modules and to configure them as a single system was used as data. The obtained data, allowing to make a decision on choice of construction architecture of system based on the set domain model, contains a set of devices and the description of functions provided by them. The results of the work should be the basis for the development of a centralized storage for the accumulation, analysis and reuse of the configuration of individual submodules of Smart Home systems and integrated systems that meet certain requirements, resulting in a comprehensive approach to improving the quality of Smart Home systems on the example of the traceability indicator.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2664-1650
orcid.org/0000-0002-2713-5664
orcid.org/0000-0003-0852-1081
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2020.02.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50289
Appears in Collections:Вісник № 02. Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_2(4)_SAUIT_Tovstokorenko_Eksperymentalne.pdf965,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.