Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50327
Title: Структурно-семантичний потенціал економічної термінологічної системи англійської мови: особливості перекладу номінативних одиниць
Other Titles: Structural and semantic capacity of the english economic terminology: peculiarities of translation
Authors: Агібалова, Тетяна Миколаївна
Мірошниченко, Вікторія Марківна
Плотнікова, Наталія Володимирівна
Keywords: термінна номінація; способи перекладу; транскодування; семантична деривація; terminological nomination; methods of translation; transcoding; semantic derivation
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Агібалова Т. М. Структурно-семантичний потенціал економічної термінологічної системи англійської мови: особливості перекладу номінативних одиниць / Т. М. Агібалова, В. М. Мірошниченко, Н. В. Плотнікова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 81-89.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню специфіки перекладу економічної галузевої термінології з англійської мови на українську. Структурно-семантичний потенціал лексичних одиниць на позначення явищ і понять даної сфери описано в аспекті їхньої інтерпретації засобами мови-реципієнта. Актуальність перекладознавчого дослідження цього шару лексики зумовлена як впливом економічної поведінки, цінностей і процесів на неекономічні фактори розвитку сучасного суспільства, так і використанням англійської як мови бізнесу й міжнародного спілкування для вузькогалузевих потреб. У ході аналізу лексичної вибірки виокремлено певний перелік тематичних груп, у яких поширена термінна номінація, як-от: назви приватних і державних структур, найменування видів комерційної діяльності, економічних процесів і форм власності, цінних паперів і валют, назви осіб економічної діяльності. Оскільки ступінь значеннєвої близькості між собою термінологічних одиниць у мові оригіналу й у цільовій мові лежить у основі фахової компетенції перекладача й з огляду на категоріальні принципи інформативної ємності й високого рівня точності терміносистеми, було виявлено й схарактеризовано найбільш продуктивні способи перекладу семантичних дериватів із загальновживаної лексики, що сприяє поповненню професійного словника. З’ясовано, що при перекладі інтернаціональної лексики найпоширенішим є спосіб транскодування і його різновиди, а двокомпонентні складені (або аналітичні) терміни в англомовній економічній номінації кількісно переважають над однокомпонентними (або синтетичними). Їм віддають перевагу через здатність передавати необхідні диференційні ознаки явищ і реалій, уточнювати й конкретизувати певні загальновживані поняття, надаючи терміносполукам вузькогалузевого значення. На підставі аналізу дібраних одиниць доведено, що в переліку морфологосинтаксичних засобів найпродуктивнішими є двокомпонентні структурні моделі, серед яких кількісно переважають Прикметник + Іменник, Іменник + Іменник, що пов’язано з такими вимогами до перекладу економічної термінології, як-от: адекватність, влучність, стислість, неускладненість.
The article is devoted to the study of translation of economic terminology from the English language into Ukrainian. Structural and semantic potential of lexical units for designation of phenomena and concepts of this field is described in the aspect of its interpretation by means of the recipient language. The relevance of this vocabulary translation study is due both to the influence of economic behavior, values and processes on the non-economic factors of modern society development, as well as the use of English as a language of business and international communication for narrow industry needs. In the course of the analysis of the language sampling, a certain list with terminological nomination of thematic groups was selected, such as: the names of private and state structures, types of commercial activity, economic processes and forms of ownership, securities and currencies, names of participants in the economic system. Since the degree of semantic closeness between terminological units in the original language and in the target language reveals the professional competence of the translator, and taking into account the categorical principles of informative capacity and the high level of the system accuracy, the most productive ways of semantic derivation of terms are distinguished and described. It is revealed that the transcoding is a common way of translation of internationalisms, and two-component (or analytical) forms in the English-speaking economic nomination prevail quantitatively over one-component (or synthetic) ones. They are given preference because of their ability to convey the necessary differential features of phenomena and realities, to refine and concretize certain common concepts, translating them into the plane of narrow industry meaning. On the basis of the analysis it is proved that in the list of morphological and syntactic means the most productive are two-component structural models, with quantitative predominance of Adjective + Noun, Noun + Noun, which is related to particular requirements for translation of economic terminology, such as adequacy and accuracy.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2870-7513
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2020.1.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50327
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_APRUS_Ahibalova_Strukturno-semantychnyi.pdf472,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.