Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50331
Title: Мовна особистість перекладача: ґендерний аспект
Other Titles: Linguistic identity of a translator: gender aspect
Authors: Даніленко, Анастасія Юріївна
Keywords: мовна поведінка; ґендер; ґендерна лінгвістика; verbal behavior; gender; gender linguistics
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Даніленко А. Ю. Мовна особистість перекладача: ґендерний аспект / А. Ю. Даніленко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 71-77.
Abstract: Розглянуто різні підходи до визначення змісту поняття «мовна особистість» та розкрито напрямки дослідження феномену мовної особистості на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки. Зазначається, що серед чинників, які грають провідну роль у процесі формування особистості, основними є культурний простір, мова, соціальний статус, приналежність людини до певної статі. Проаналізовано особливості мовної особистості перекладача як чинника впливу на точність відтворення в перекладі рис оригінального твору. Зазначається, що сьогодні мовна особистість перекладача, який слугує посередником між культурами, досліджується в межах різних аспектів, серед яких важливе місце займає аспект ґендерної приналежності особистості. Висвітлено питання виникнення терміну “ґендер” для позначення нових стратегій світового регулювання cоціо-статевих відносин у суспільних науках та започаткування ґендерних досліджень. Зазначається, що суспільні зміни зумовлені різноманітними факторами, серед яких суспільні рухи, науково-технічний прогрес, розвиток комунікацій, зміна ролей та соціальних можливостей чоловіків та жінок. Здійснено огляд існуючих досліджень, що стосуються проблеми ґендера у мов і. Розглянуто феномен ґендерних стереотипів, його вплив на перекладацьку діяльність. Здійснено огляд сучасних підходів до проблеми ґендера в лінгвістиці, надано характеристики основних напрямків та підходів у рамках лінґвістичних досліджень ґендерної пробл ематики, серед яких вивчення питання презентації статей в мові, відмінності між чоловічим та жіночим мовленням. Зазначається, що гендерні фактори знаходять своє відображення в текстах перекладу, що дає змогу досліднику аналізувати особливості їх прояву та ту роль, яку вони відіграють при виборі конкретних засобів перекладу.
Various approaches to defining the “linguistic identity” concept are considered and areas of research on the phenomenon of the linguistic identity at the current stage of scientific development are revealed. It is noted that among the factors that play a key role in the process of development of the personal identity the main are culture, language, social status and belonging to a particular gender. The peculiarities of the linguistic identity of a translator as a factor of influence on the accuracy of reproduction of the original features in the translation are analyzed. It is noted that today the linguistic identity of a translator, who acts as a mediator between cultures, is explored in various aspects, among which of particular importance is the gender aspect. The emergence of the term “gender”, which is used to highlight new strategies for the global regulation of social gender relations in the social sciences is described. It is noted that social changes are caused by various factors, including social movements, scientific and technological progress, development of communication means, changing roles and social capabilities of men and women. Various researches on gender issues have been reviewed. The phenomenon of gender stereotypes and its impact on translation is considered. A review of modern approaches to the problem of gender in linguistics is carried out. The main directions and approaches within the framework of linguistic studies of gender issues, including the study of the presentation of gender in the language and the differences between male and female speech are characterized. It is noted that gender factors are reflected in the texts of the translation, which allows the researcher to analyze the features of their manifestation and the role that they play in choosing specific means of translation.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0596-9470
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2020.1.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50331
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_APRUS_Danilenko_Movna.pdf419,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.