Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50547
Title: Аналітичний розв'язок задачі вільних коливань квадратично нелінійного осцилятора з сухим тертям
Other Titles: Analytical solution to the problem of free vibrations of a quadratic nonlinear oscillator with dry friction
Authors: Ольшанський, Василь Павлович
Сліпченко, Максим Володимирович
Спольнік, Олександр Іванович
Keywords: переміщення у часі; еліптичні функції Якобі; еліптичні інтеграли першого роду; time displacement; Jacobi elliptic functions; elliptic integrals of the first kind
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ольшанський В. П. Аналітичний розв'язок задачі вільних коливань квадратично нелінійного осцилятора з сухим тертям / В. П. Ольшанський, М. В. Сліпченко, О. І. Спольнік // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Динаміка і міцність машин = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Dynamics and Strength of Machines : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 73-78.
Abstract: Елементи конструкцій при експлуатації можуть піддаватись динамічним навантаженням, що призводить до виникнення коливань, які можуть привести до небезпечних станів. Дисипативні коливання є небезпечними за несиметрії характеристики пружності. В даній роботі описано вільні затухаючі коливання дисипативного осцилятора з несиметричною квадратично нелінійною характеристикою пружності, при наявності сухого тертя Кулона. Метою дослідження є виведення точних формул для обчислення переміщень осцилятора в часі та визначення розмахів коливань і тривалостей напівциклів, які залежать від амплітуд із-за нелінійності системи. Перший інтеграл рівняння руху виражено в елементарних функціях, а другий – в еліптичних функціях Якобі. З першим інтегралом пов’язано обчислення розмахів коливань, а з другим – переміщення осцилятора в часі. Показано, що із-за несиметрії пружної характеристики процес вільних коливань залежить від того в який бік було надано стартове відхилення системі від положення статичної рівноваги. Тривалості напівциклів виражено через повні еліптичні інтеграли першого роду. Одержаний розв'язок зберігає форму і при відсутності в системі сухого тертя, коли система консервативна, а розмахи коливань у бік протилежний початковому відхиленню можуть бути більші ніж початкове відхилення. Виведені формули для першого циклу коливань легко поширити на любий цикл коливань. Запропоновано компактну наближену формулу для обчислення значень еліптичного синуса. Проведено порівняння переміщень, одержаних з її використанням в аналітичних розв’язках і чисельним інтегруванням вихідного диференціального рівняння на комп’ютері. Одержано гарну узгодженість результатів розрахунку двома способами, чим підтверджена вірогідність формул. Їх практична реалізація потребує обчислень повних еліптичних інтегралів першого роду, що не складно здійснювати інтерполяцією табличних даних, що надруковані в багатьох виданнях із спеціальних функцій.
Elements of structures during operation can be subjected to dynamic loads, which due to oscillations that can lead to dangerous conditions. Dissipative oscillations are dangerous due to the asymmetry of the elasticity characteristic. This paper describes free damped oscillations of a dissipative oscillator with an asymmetric quadratically nonlinear characteristic of elasticity in the presence of Coulomb dry friction. The aim of the study is to derive exact formulas for calculating the oscillator displacements in time and to determine the amplitude and duration of the half-cycles, which depend on the amplitudes due to the nonlinearity of the system. The first integral of the equation of motion is expressed in elementary functions, and the second – in Jacobi elliptic functions. The first integral is associated with the calculation of the ranges of oscillations, and with the second - the movement of the oscillator in time. It is shown that, due to the asymmetry of the elastic characteristic, the process of free vibrations depends on the direction in which the starting deviation of the system from the position of static equilibrium was set. The durations of the half-cycles are expressed in terms of complete elliptic integrals of the first kind. The obtained solution retains its shape even in the absence of dry friction in the system, when the system is conservative, and the range of oscillations in the direction opposite to the initial deviation may be greater than the initial deviation. The derived formulas for the first cycle of oscillations can be easily extended to any cycle of oscillations. A compact approximate formula is proposed for calculating the values of the elliptic sine. Comparisons of displacements obtained with its use in analytical solutions and numerical integration of the original differential equation on a computer are made. Good consistency of the calculation results was obtained in two ways, thereby confirming the adequacy of the formulas. Their practical implementation requires the calculation of complete elliptic integrals of the first kind, which is not difficult to implement by interpolating tabular data published in many publications on special functions.
DOI: doi.org/10.20998/2078-9130.2020.1.219641
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50547
Appears in Collections:Вісник № 02. Динаміка і міцність машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_02_DMM_Olshanskyi_Analitychnyi.pdf379,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.