Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50924
Title: Ситема електроживлення тролейбуса з високовольтним акумулятором
Other Titles: Trolleybe power supply system with high voltage battery
Authors: Мартюхін, Ігор Андрійович
Вербицький, Євген Володимирович
Keywords: релейне керування; режими руху; перетворювач з двостороннім передаванням енергії; relay control; traffic modes; converter with two-way energy transfer
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мартюхін І. А. Ситема електроживлення тролейбуса з високовольтним акумулятором / І. А. Мартюхін, Є. В. Вербицький // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 34-39.
Abstract: Громадському транспорту у містах за останні роки приділяється більша увага задля підвищення комфорту життя в мегаполісах. Економічні та екологічні показники міст можна покращити за рахунок ефективного підключення ресурсів у сфері громадського транспорту та підвищення мобільності транспортних засобів. За останні два десятиліття у країнах, що розвиваються, спостерігається величезний приріст населення. Зростання чисельності населення спричинило зростання попиту на мобільність. Якщо транспортна інфраструктура не здатна задовольнити вимоги, це спричиняє збільшення тривалості очікування громадського транспорту та заторів на вулицях. Громадський транспорт може бути більш привабливим, забезпечуючи мобільність «від дверей до дверей», а розвиток транспортних послуг є важливим фактором для життя у мегаполісах. Стійкість транспорту, екологічні умови місцевості, охорона здоров'я та економічний стан мешканців можна підвищити шляхом переходу до більш мобільного громадського транспорту. Простими словами, мобільність за допомогою громадського транспорту надає можливість зменшити несприятливий вплив використання автомобілів на стан навколишнього середовища та здоров’я. Рівень мобільності міста можна покращити, забезпечивши добре організовану транспортну систему. Отже, доступність зупинок громадського транспорту, сполученість видів громадського транспорту та мобільність системи повинні розглядатися для забезпечення зручної для користувачів системи громадського транспорту. Тому в статі було розглянуто режими руху тролейбуса та на основі цих даних було запропоновано систему електроживлення з використанням акумуляторної батареї. Такий вид живлення транспортного засобу підвищить мобільність тролейбуса за рахунок використання силової батареї, що в свою чергу корисно при заторах, транспортних пригодах, а також при відсутності мережі. Показано розрахунок інверторів необхідних для роботи такої системи. Контроль буде відбуватися за допомогою релейного керування, що дозволить тролейбуса автономно рухатися, а також дасть змогу накопичувати енергію до акумуляторної батареї.
Public transport in cities in recent years has received more attention to increase the comfort of life in megacities. The economic and environmental performance of cities can be improved by efficiently connecting public transport resources and increasing vehicle mobility. Over the last two decades, there has been a huge increase in population in developing countries. Population growth has led to an increase in demand for mobility. If the transport infrastructure is not able to meet the requirements, it leads to an increase in the waiting time for public transport and congestion on the streets. Public transport can be more attractive by providing door-to-door mobility, and the development of transport services is an important factor for life in megacities. Transport sustainability, environmental conditions, health and economic well-being can be enhanced by moving to more mobile public transport. Simply put, mobility by public transport makes it possible to reduce the adverse effects of car use on the environment and health. The level of mobility of the city can be improved by providing a well-organized transport system. Therefore, the accessibility of public transport stops, the connectivity of public transport modes and the mobility of the system should be considered to ensure a user-friendly public transport system. The purpose of this article is to create a trolleybus power supply system with a high-voltage battery, which would reduce the load on the network during vehicle acceleration, and with the help of an additional converter was able to recover energy during braking to the battery. Therefore, the article considered the modes of movement of the trolleybus and on the basis of these data proposed a power supply system using a rechargeable battery. This type of vehicle power supply will increase the mobility of the trolleybus due to the use of a power battery, which in turn is useful in traffic jams, accidents, as well as in the absence of a network. The calculation of inverters required for the operation of such a system is shown. The control will take place by means of a relay control, which will allow the trolleybus to move autonomously, as well as allow it to store energy to the battery.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3004-0487
orcid.org/0000-0001-7275-5152
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50924
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_NRST_Matiukhin_Systema.pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.