Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50941
Title: Очищення нафтопромислових стічних вод
Other Titles: Oilfield wastewater treatment
Authors: Моїсєєв, Віктор Федорович
Манойло, Євгенія Володимирівна
Ляпощенко, Олександр Олександрович
Хуссейн, Сейф
Keywords: гідроциклон; поділ; закручений потік; відстійник; hydrocyclone; separation; vortex stream; settling tank
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Очищення нафтопромислових стічних вод / В. Ф. Моїсєєв [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 122-130.
Abstract: Розроблена установка для очищення нафтопромислових стічних вод. У статті представлено рішення гідроциклонних установок для очищення нафтопромислових стічних вод на основі застосування закручених потоків. За рахунок відцентрових сил в гідроциклоні та турбулентного руху води руйнуються бронюючі оболонки крапель нафти, вони збільшуються, збільшується монодисперсність. Розглянуті сили, що діють у гідроциклоні, наведено оцінку ефективності дії відцентрових сил при відділенні твердих частинок. Дано основні параметри і вимоги до якості нафтопромислових стічних вод, які рекомендовані для розрахунку при розробці нових і вдосконаленні існуючих установок очищення нафтопромислових стічних вод для заводнення нафтових пластів, що дозволяє збільшити нафтовіддачу пластів в 1,5-2 рази. Вдосконалення систем промислової підготовки продукції свердловин включає розробку нових ефективних технічних засобів, у тому числі гідроциклонів, так і вдосконалення традиційно використовуваного обладнання. Гідроциклон може бути використаний в якості основного елементу в системі очищення стічних вод, при умовах, що дотримується режим, при якому не відбувається передиспергування у воді нафти та в нафті води. Таким чином, в апараті реалізується механізм поділу легкої (нафта, газ) і більш важкої фракцій (осад, вода, нафта). Для захисту навколишнього середовища від забруднення пластовими водами необхідно проведення наступних заходів: забезпечення глибокого очищення промислових стічних вод; широке застосування антикорозійних покриттів і хімічних реагентів для захисту від корозії нафтовидобувного обладнання; повне використання одержуваних на промислах стічних вод у системи підтримання пластового тиску; контроль за станом поверхневих вод та якістю стічних вод, що використовуються в системі підтримування пластового тиску.
Installations for the treatment of oilfield wastewater have been developed. The article presents a solution of hydrocyclone installations for the treatment of oilfield wastewater based on the use of swirling flows. Due to the centrifugal forces in the hydrocyclone and the turbulent movement of water, the armor shells of oil droplets are destroyed, they are enlarged, and the monodispersity increases. The forces acting in the hydrocyclone are considered, and the efficiency of centrifugal forces in separating solid particles is estimated. The main parameters and requirements for the quality of oilfield wastewater are given, recommended for calculation in the development of new and improving existing oilfield wastewater treatment plants for oil reservoir flooding, which allows increasing oil recovery by 1,5-2 times. Improving the systems of field preparation of products includes both the development of new effective technical means, including hydrocyclones, and the improvement of traditionally used equipment. Gidrocyclone can be used as the main element in the wastewater treatment system, provided that the regime is observed, in which there is no over-dispersion of the remaining oil in the water, (water in oil). Thus, the device implements a mechanism for separating light (oil, gas) and heavier fractions (sediment, water, oil). To protect the environment from reservoir water pollution, the following measures are necessary: ensuring deep treatment of oilfield wastewater; extensive use of anti-corrosion coatings and chemical reagents for corrosion protection of oil-producing equipment; full use of waste water obtained in the field in the reservoir pressure maintenance system; monitoring of the state of surface water and the quality of waste water used in the reservoir pressure maintenance system.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3217-1467
orcid.org/0000-0002-6538-0580
orcid.org/0000-0002-6657-7051
orcid.org/0000-0003-4975-4869
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.18
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50941
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_NRST_Moisieiev_Ochyshchennia.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.