Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50943
Title: Вдосконалення циліндра високого тиску турбіни К-1000-60/1500-2 бл. №4 Балаковської АЕС
Other Titles: Improvement of the high pressure cylinder of the turbine К-1000-60/1500-2 of the Balakovo NPP 4-th block
Authors: Пальков, Ігор Андрійович
Пальков, Сергій Андрійович
Іщенко, Олег Ігоревич
Авдєєва, Олена Петрівна
Keywords: атомна енергетика; реакторна установка; турбоустановки; модернізація; nuclear power; reactor plant; turbine plants; modernization
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Вдосконалення циліндра високого тиску турбіни К-1000-60/1500-2 бл. №4 Балаковської АЕС / І. А. Пальков [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 46-53.
Abstract: Підвищення потужності енергоблоків атомних станцій є світовою тенденцію та широко реалізується в країнах Європи та Сполучених шатах Америки. Зазвичай роботи з підвищення потужності блоків атомних станцій проводяться під час планових реконструкцій. Особливостями такої реконструкції є часткова заміна обладнання, що у порівнянні з повною дає значну економію ресурсів. Використання такого підходу дозволяє частково замінити елементи проточної частини, що в свою чергу виконується з метою для забезпечення необхідних параметрів течії в проточній частині турбомашини, а також дозволяє повторно використовувати не модифіковані елементи конструкції. Ця стаття містить узагальнення досвіду АТ «Турбоатом» з проведення вдосконалення циліндру високого тиску, а також розглядаються конструктивні особливості проекту модернізації турбоустановки К-1000-60/1500-2 блоку 4 Балаковської АЕС виробництва ПАТ «Турбоатом». В рамках проекту модернізації АТ «Турбоатом» виконав комплекс теплових і міцністних розрахунків ЦВТ турбіни К-1000-60/1500-2 з урахуванням підвищення теплової потужності реактора до 3210 МВт з використанням існуючих деталей і вузлів. Прийняті конструкторські і схемні рішення в проекті модернізації турбоустановці К-1000-60/1500-2 бл. 4 Балаковської АЕС і високий ступінь уніфікації її елементів, відпрацьованих і освоєних у виготовленні і експлуатації на станціях, сприяють підвищенню якості її технічного обслуговування і ремонтів, дозволяють вважати, що ця турбоустановки матиме високі техніко-економічні показники, а також забезпечують її високу конкурентоспроможність на зовнішньому ринку. Удосконалена проточна частина ЦВТ оснащена розвиненою системою видалення вологи. Відведення вологи з міжвінцевих зазорів здійснюється системою дренажних отворів в надбандажних козирках діафрагм. Волога з межступеневих зазорів відводиться в камери видалення вологи за робочими лопатками. Ефективність видалення вологи за робочими лопатками забезпечується конічним меридіональним обводом робочих лопаток і вологосборними канавками на бандажах робочих лопаток. Розрахункова величина збільшення електричної потужності турбоустановки К-1000-60/1500-2 бл. 4 Балаковської АЕС при підвищенні теплової потужності реактора до 3210 МВт становить 52,56 МВт.
Increasing the capacity of nuclear power plants is a global trend and is widely implemented in Europe and the United States. Usually, work to increase the capacity of nuclear power units is carried out during planned reconstructions. Features of such reconstruction are partial replacement of the equipment that in comparison with full gives considerable economy of resources. The use of this approach allows partially replacing the elements of the flow part, which in turn is performed in order to provide the necessary flow parameters in the flow part of the turbomachine, and also allows reusing unmodified structural elements. This article summarizes the experience of JSC "Turboatom" in improving the high pressure cylinder, as well as the design features of the project to modernize the turbine K-1000-60 / 1500-2 unit 4 Balakovo NPP produced by JSC "Turboatom". As part of the modernization project,JSC "Turboatom" performed a set of thermal and strength calculations of the HPCof the turbine K-1000-60 / 1500-2, taking into account the increase in thermal capacity of the reactor to 3210 MW using existing parts and assemblies. The design and circuit decisions in the project of modernization of the turbine K-1000-60 / 1500-2 4-th block Balakovo NPP and a high degree of unification of its elements, worked out and mastered in the manufacture and operation of stations, improve the quality of its maintenance and repairs, allow us to believe that this turbine will have high technical and economic performance, as well as ensure its high competitiveness on the outside market. The advanced flowing part of HPC is equipped with the developed system of removal of moisture. Moisture removal from the intercrown gaps is carried out by a system of drainage holes in the diaphragm visors. Moisture from the interstage gaps is discharged into the moisture removal chamber behind the blades. The efficiency of moisture removal behind the blades is provided by a conical meridional circumference of the blades and moisture-collecting grooves on the bandages of the blades. The estimated value of the increase in electric power of the turbine K-1000-60 / 1500-2 4-th block Balakovo NPP with increasing the thermal capacity of the reactor to 3210 MW is 52.56 MW.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4639-6595
orcid.org/0000-0002-2215-0689
orcid.org/0000-0002-9358-4265
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50943
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Турбінобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_NRST_Palkov_Vdoskonalennia.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.