Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50948
Title: Структура CMS системи
Other Titles: CMS systems structure
Authors: Прохоренко, Владислав Андрійович
Заволодько, Ганна Едвардівна
Keywords: система управління контентом; архітектура CMS; класифікація CMS; функціонуюча CMS; content management system; CMS architecture; CMS classification; functioning CMS
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Прохоренко В. А. Структура CMS системи / В. А. Прохоренко, Г. Е. Заволодько // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 77-81.
Abstract: У роботі проаналізована структура та продуктивність систем управління контентом. За останні три десятиліття сайти перетворилися зі звичайного способу передачі гіпертексту на багатокомпонентне програмне забезпечення, що обслуговує тисячі користувачів одночасно та дає можливість на одній платформі існувати різним за типом ВЕБ ресурсам. Для зручного маніпулювання даними у такому випадку використовують системи управління контентом (CMS). Чотири найпопулярніші у багатьох країнах СMS: WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal порівнюються у статті за допомогою 10 ключових ознак: платформа; технологія; системи управління базами даних, використаних в проектуванні; розробник; швидкість оброблення запитів; вартість; надійність; цільова аудиторія; зручність користування; наявність перекладу адміністративної панелі українською мовою. Як показало дослідження повністю універсальних системи управління контентом не існує. Кожне наявне програмне забезпечення для створення веб-ресурсу розроблене під вирішення конкретного спектру задач. Методика побудови CMS базується на класичних методах розробки Web-сайтів, а саме це гібрид ручної розробки HTML, програмних засобів розробки сайтів, інструментальних систем, фреймворків. Безкоштовні СМS мають відкритий вихідний код. Безкоштовні стеми, що з’явилися на ринку більше 10 років назад, не уступають платним, більш новітнім, варіантам за рівнем захищеності та об’ємом функціонального наповнення. Такий стан проблеми обумовлюється тим, що розробкою плагінів і доповнень можуть займатися не тільки розробники системи, а і сторонні розробники. Структура системи управління контентом базується на використанні модульного принципу. Завдяки цьому система управління контентом стає гнучкою, простою для взаємодії, як для користувача, так і для розробника, та надає можливість розширювати спектр дій одного модуля за допомогою встановлення іншого. WordPress це CMS, яка має більш витончену архітектуру, що відображається на продуктивності, інтуїтивно зрозумілій адміністративній панелі й, нарешті, має більше переваг перед аналогами.
The structure and performance of content management systems are analyzes. Over the past three decades, sites have evolved from a conventional way of transmitting hypertext to multi-component software that serves thousands of users simultaneously and allows different types of Internet resources to exist on the same platform. For easy data manipulation in this case use content management systems content management systems. The four most popular in many countries content management systems: WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal are compared in the article using ten key features: platform; technology; database management systems used in the design; developer; request processing speed; cost; reliability; target audience; ease of use; availability of translation of the administrative panel into Ukrainian. As research has shown, there is no completely universal content management system. Every of the existing software for creating a web resource is designed to solve a specific range of tasks. The method of building a content management systems is based on classical methods of Web-site development, namely it is a hybrid of manual HTML development, site development software, tool systems, frameworks. Free content management systems are open source. Free systems that have appeared on the market for more than 10 years ago are not inferior to paid, to newer, options in terms of security and volume of functional content. This state of the problem is due to the fact that the development of plug-ins and add-ons can be engaged not only in system developers, but also third-party developers. The structure of the content management system is based on the use of the modular principle. This makes the content management system flexible, easy for both the user and the developer to interact with, and allows you to expand the range of one module by installing another. WordPress is a content management system that has a more sophisticated architecture that reflects performance, intuitively clear administrative panel and, finally, has more advantages over analogues.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2172-2219
orcid.org/0000-0003-0000-8910
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50948
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Системи інформації ім. В. О. Кравця"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_NRST_Prokhorenko_Struktura.pdf1,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.