Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50953
Title: Інформаційна складова стійкості блукаючих складних систем відповідального призначення
Other Titles: Information component of responsible purpose wandering complex systems stability
Authors: Становська, Іраіда Іванівна
Становський, Олександр Леонідович
Науменко, Євгенія Олександрівна
Саух, Ігор Анатолійович
Keywords: антикризове управління; інформаційна система; crisis management; information system
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Інформаційна складова стійкості блукаючих складних систем відповідального призначення / І. І. Становська [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 82-92.
Abstract: Складні системи (процеси) відповідального призначення набувають все більшого поширення в сучасному світі. Відповідальність призначення складних систем обумовлюється такими, наприклад, обставинами, як залежність від останніх здоров’я або, навіть, життя великої кількості людей, екологічної безпеки регіонів та великих матеріальних витрат. До них можна віднести відповідальні промислові та енергетичні споруди, елементи систем транспорту, зв’язку та безпеки життєдіяльності, комп’ютерні системи та мережі, обладнання для складного медичного втручання в організм людини, освітні заклади, тощо. Об’єднує ці системи і робить їх суб’єктами дослідження те, що їхня складність вимагає для управління ними застосування сучасних інформаційних технологій та відповідної «вбудованої» комп’ютерної системи отримання та обробки в реальному часі достовірних даних про стан об’єкта. Існуючі вбудовані інформаційні системи, як правило, повинні бути заздалегідь навчені виявляти відхилення параметрів стану керованого об’єкта від норми, а також, розраховувати і здійснювати (іноді, за допомогою оператора) дії із своєчасної компенсації таких відхилень. Але, на жаль, існують й інші системи, які потрапляють у ситуації (кризи), коли їхні «паспортні» параметри піддаються суттєвим відхиленням, а існуюча, «вбудована» інформаційна підтримка таким ситуаціям не навчена, і оперативно допомогти в он-лайн подоланні наслідків кризи не здатна. Адже керованість СС ВП, боротьба із кризами, які ці процеси спіткають, спирається на наявні адекватні та відносно швидкодіючі (вони повинні встигнути до руйнування псевдостійкого пошкодженого об’єкта) моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні. Метою роботи є підвищення ефективності антикризового управління процесами швидкоплинного розвитку складних багатопараметричних організаційно-технічних систем шляхом розробки та впровадження нових моделей та методів. Під ефективністю управління розуміли поліпшення в порівнянні з планом таких основних показників процесу, як час, вартість, параметри якості продукту, взаємодія із навколишнім середовищем або, принаймні, збереження планових показників в умовах криз. Для досягнення цієї мети в роботі проаналізовані складні системи відповідального призначення з точки зору їхньої стійкості до пошкоджень та криз; виконано класифікацію (сортування) складних систем відповідального призначення із блукаючими елементами; побудовано загальний алгоритм процесу накопичення загального параметричного простору при управлінні складними системами; виконана реалізація та оцінено практичне значення отриманих результатів.
Complex systems (processes) of responsible purpose are becoming more common in the modern world. The responsibility for designing complex systems is due to, for example, circumstances such as dependence on the latest health or even the lives of large numbers of people, the environmental security of regions and high material costs. These include responsible industrial and energy facilities, elements of transport, communication and safety systems, computer systems and networks, equipment for complex medical interventions in the human body, educational institutions, etc. What unites these systems and makes them subjects of research is that their complexity requires the use of modern information technologies and the appropriate "embedded" computer system for obtaining and processing real-time reliable data on the state of the object. Existing embedded information systems, as a rule, should be trained in advance to detect deviations of the parameters of the state of the controlled object from the norm, as well as to calculate and perform (sometimes, with the help of the operator) actions to compensate for such deviations. But, unfortunately, there are other systems that get into a situation (crisis), when their "passport" parameters are subject to significant deviations, and the existing, "built-in" information support for such situations is not trained, and quickly help in overcoming the consequences online crisis is not capable. After all, the controllability of SS SS, the fight against crises that these processes encounter, is based on the available adequate and relatively fast (they must have time to destroy the pseudo-resistant damaged object) models and methods of making urgent anti-crisis decisions in management. The aim of the work is to increase the efficiency of crisis management processes of rapid development of complex multi-parameter organizational and technical systems through the development and implementation of new models and methods. environment or, at least, the preservation of targets in times of crisis. To achieve this goal, the paper analyzes complex systems of responsible purpose in terms of their resistance to damage and crises; classification (sorting) of complex systems of responsible purpose with wandering elements is executed; the general algorithm of the general parametric space accumulation process at management of difficult systems is constructed; the implementation is performed and the practical significance of the obtained results is evaluated.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0601-7658
orcid.org/0000-0002-0360-1173
orcid.org/0000-0002-6963-3995
orcid.org/0000-0001-5558-1488
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50953
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_NRST_Stanovska_Informatsiina.pdf1,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.