Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51012
Title: Контактна взаємодія складнопрофільних тіл із урахуванням нелінійних характеристик матеріалу проміжних шарів
Other Titles: Contact interaction of complex-shaped bodies with account for nonlinear characteristics of the intermediate layer material
Authors: Ткачук, Микола Миколайович
Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Микола Анатолійович
Сєриков, Володимир Іванович
Ткачук, Ганна Володимирівна
Калінін, Павло Миколайович
Волошина, Ірина Олександрівна
Андрусенко, Андрій Володимирович
Голтвяниця, Олексій Сергійович
Keywords: гідрооб’ємна передача; контактний тиск; область контакту; hydrovolumetric drive; contact pressure; contact area
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Контактна взаємодія складнопрофільних тіл із урахуванням нелінійних характеристик матеріалу проміжних шарів / М. М. Ткачук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 156-168.
Abstract: У роботі описані результати досліджень напружено-деформованого стану складнопрофільних тіл, які контактують на поверхнях близької форми. При цьому проміжний шар, що розміщується між цими тілами, має нелінійні властивості, залежні від історії навантаження. Ці властивості можуть бути зумовлені мікроструктурою поверхневих шарів матеріалів контактуючих тіл. Також вони можуть визначатися властивостями матеріалів мережевої структури, полімерів, гумоподібних матеріалів, напилень, прокладок тощо. На прикладі поршнів гідрооб’ємних передач проілюстровано вплив цих властивостей на розподіл контактного тиску. Установлено, що зі зміною властивостей проміжних шарів змінюється характер розподілу контактного тиску, також змінюються зони розташування мінімумів та максимумів напружень. Крім того, сама область контакту змінює розміри і форму. Також визначені особливості напружено-деформованого стану у контактуючих тілах. Установлені можливості управління розподілами контактного тиску і напружено-деформованим станом контактуючих тіл за рахунок цілеспрямованої зміни властивостей проміжних шарів.
The paper describes the analysis of stress-strain state of complex-shaped bodies that come into contact over surfaces of conforming shape. The intermediate layer placed between these bodies has nonlinear properties depending on the load history. These properties may be associated with the microstructure of the surface layers of the materials of the contacting bodies. They can also be determined by the properties of network structure materials, polymers, rubber-like materials, sprays, gaskets, etc. The effect of these properties on the contact pressure distribution is illustrated by the example of hydraulic pistons. It is established that with the change of properties of intermediate layers the character of contact pressure distribution changes together with the locations of minima and maxima of contact pressure. More over, the contact area itself changes size and shape. Peculiarities of the stress-strain state of the contacting bodies are also determined. Possibilities of control of contact pressure distributions and stress-strain state of contacting bodies by special choice of intermediate layer properties are established.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4753-4267
orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-4174-8213
orcid.org/0000-0003-0435-1847
orcid.org/0000-0001-9724-0630
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2020.2.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51012
Appears in Collections:Вісник № 02. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_02_MSAPR_Tkachuk_Kontaktna.pdf1,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.