Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51058
Title: Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів
Other Titles: Peculiarity of theoretical distrsbution law selection by gas-insulated transformers external isolation calculation
Authors: Жорняк, Людмила Борисівна
Афанасьєв, Олексій Іванович
Поляков, Валерій Олександрович
Кулік, Жанна Олегівна
Кот, Роман Вітаійович
Кравець, Ігор Олександрович
Keywords: напруга перекриття; коефіцієнт варіації; screen; capacity
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів / Л. Б. Жорняк [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 10-14.
Abstract: В статті авторами запропонований метод оцінки параметрів теоретичних розподілів для розрахунку показників експлуатаційної надійності твердої ізолюючої структури високовольтних апаратів. що являє собою підтримуючу ізолюючую кришку для вимірювальних високовольтних трансформаторів, заповнених газом в якості ізолюючої рідини. Ця методика дозволяє оцінити параметри нового закону розподілу, який обирається за умови, що він не суперечить існуючим законом розподілу з його відомими параметрами. Розроблена методика дозволяє отримати значення показників експлуатаційної надійності високовольтного обладнання шляхом визначення параметрів теоретичних розподілів, якщо розробник має дані експериментальних досліджень або статистичну інформацію в результаті моніторингу роботи ізоляційних конструкцій з урахуванням реальних умов експлуатації саме таких високовольтних пристроїв. Це дає можливість врахувати вплив зовнішніх факторів і експлуатаційних характеристик, властивих вимірювальним трансформаторам, як струму, так і напруги. У запропонованій методиці як приклад розглядається опорний ізоляційний кожух, що знаходиться під час експлуатації в найбільш несприятливих умовах, таких як зовнішнє забруднення, зволоження, перенапруження та ін. Теоретичні висновки підтверджуються результатами розрахунків на прикладі конструкції трансформатора струму серії ТОГ-362. Більш точне визначення ефективності запропонованої методики прогнозування параметрів теоретичних законів розподілу можна досягти проведенням додаткової серії розрахунків та експериментальних випробувань конкретних ізоляційних конструкцій. Таким чином, був зроблений висновок про можливість використання отриманих результатів для оцінки показників експлуатаційної надійності як газонаповнених вимірювальних трансформаторів, так і аналогічного високовольтного обладнання.
In the article, the authors propose a method for estimating the parameters of theoretical distributions for calculating the indicators of operational reliability. In the article, the authors propose a method for estimating the parameters of theoretical distributions for calculating the indicators of the operational reliability of a solid insulating structure of high-voltage devices. Which is a supporting insulating cover for high voltage instrument transformers filled with gas as an insulating liquid. This technique makes it possible to estimate the parameters of a new di stribution law, which is chosen on the condition that it does not contradict the existing distribution law with its known parameters. The developed technique makes it possible to obtain the values of the indicators of the operational reliability of high-voltage equipment by determining the parameters of theoretical distributions, if the developer is the data of experimental studies or statistical information as a result of monitoring the operation of in sulating structures, taking into account the actual operating conditions of such high-voltage devices. This makes it possible to take into account the influence of external factors and performance characteristics inherent in instrument transformers, both current and voltage. In the proposed methodology, as an example, a supporting insulating casing is considered, which is during operation in the most unfavorable conditions, such as external pollution, humidification, overvoltage, etc. The theoretical conclusions are confirmed by the results of calculations using the example of the design of a current tr ansformer of the ТОГ-362 series. A more accurate determination of the effectiveness of the proposed method for predicting the parameters of theoretica l distribution laws can be achieved by performing an additional series of calculations and experimental tests of specific insulating structures. Thus, it was concluded that it is possible to use the results obtained to assess the operational reliability of both gas-filled instrument transformers and similar high-voltage equipment.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1417-4859
DOI: doi.org/10.20998/2079-3944.2020.1.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51058
Appears in Collections:Вісник № 01. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_01_PUEMA_Zhorniak_Osoblyvosti.pdf678,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.