Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51068
Title: Реалізація концепції Smart Grid для побудови системи обліку електроенергії
Other Titles: Implementation of Smart Grid concept for construction of electricity accounting system
Authors: Калінчик, Віталій Васильович
Побігайло, Віталій Анатолійович
Луців, Петро Денисович
Keywords: eлектроспоживання; автоматизована система; комерційний облік; перетоки електроенергії; electricity consumption; automated system; commercial accounting; electricity flows
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Калінчик В. П. Реалізація концепції Smart Grid для побудови системи обліку електроенергії / В. П. Калінчик, В. А. Побігайло, П. Д. Луців // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 33-37.
Abstract: В статті розглянута методологія побудови автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), яка призначена для достовірного визначення обсягів власного електроспоживання, а також для контролю перетоків електроенергії енергопостачальної компанії з суміжними суб’єктами Оптового ринку електроенергії. Програмно-технічні засоби АСКОЕ утворюють два рівня, до складу яких входять нижній рівень, до якого відносяться рівень точок обліку і рівень об'єктів обліку електроенергії, а також верхній рівень, до якого відносяться рівень центрального пункту і рівень автоматизованих робочих місць АСКОЕ. В цій роботі реалізація концепції Smart Grid показана на принципах побудови автоматизованої система комерційного обліку електроенергії енергопостачальної компанії (АСКОЕ), яка створена як інформаційно-вимірювальна система, основне призначення якої – достовірне визначення обсягів та здійснення автоматизованого обліку власного споживання електроенергії, а також перетоків електроенергії компанії з суб’єктами енергоринку – результати якого повинні використовуватися для проведення відповідних фінансових розрахунків за спожиту електроенергію Компанії. АСКОЕ основана на застосуванні новітніх технологій, які дозволяють Компанії ефективно реагувати на любі вимоги енергоринку. В роботі розглянуто поняття дистанційного зчитування показів лічильників – передові технології, які забезпечують можливість дистанційного зчитування даних, що накопичені Smart Meter (дослівно «Розумний Лічильник»). Такі лічильники дозволяють не тільки вимірювати та обліковувати електричну енергію, а й обчислювати параметри режимів електроспоживання, зберігати обчислені значення параметрів в енергонезалежній пам’яті - первинній базі даних (ПБД), а також забезпечують доступ до ПБД через цифрові комунікаційні інтерфейси. Завдяки застосуванню багатофункціональних електронних лічильників електроенергія, що виміряна, може бути розподілена за інтервалами часу: інтервалами доби, тарифними зонами, добами, місяцями або роками.
The article considers the methodology of building an automated system of commercial electricity metering (ASKOE), which is designed to reliably determine the volume of own electricity consumption, as well as to control electricity flows of the energy supply company with related entities of the Wholesale Electricity Market. ASKOE software and hardware form two levels, which include the lower level, which includes the level of metering points and the level of electricity metering facilities, as well as the upper level, which includes the level of the central point and the level of automated workplaces ASKOE. In this paper, the implementation of the Smart Grid concept is shown on the principles of building an automated system of commercial metering of electricity supply company (ASKOE), which was created as an information and measurement system, the main purpose of which is to reliably determine the volume and automated metering electricity of the company with the subjects of the energy market - the results of which should be used to make appropriate financial calculations for the consumed electricity of the Company. ASKOE is based on the use of the latest technologies that allow the Company to respond effectively to any requirements of the energy market. The concept of re mote reading of meter readings is considered in the work - advanced technologies that provide the possibility of remote reading of data accumulated by Smart Meter (literally "Smart Meter"). Such meters allow not only to measure and account for electricity, but also to calculate the parameters of power consumption modes, store the calculated values of parameters in non-volatile memory - primary database (PBD), as well as provide access to PBD through digital communication interfaces. Thanks to the use of multifunctional electronic meters, the measured electricity can be distributed over time intervals: day intervals, tariff zones, days, months or years.
DOI: doi.org/10.20998/2079-3944.2020.2.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51068
Appears in Collections:Вісник № 02. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_02_PUEMA_Kalinchyk_Realizatsiia.pdf643,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.