Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51093
Title: Науково-методологічні основи енергозбереження на базі турбоустановок малої потужності при утилізації вторинних енергетичних ресурсів
Other Titles: Scientific and methodological foundations of energy saving on the basis of low-power turbines in the utilization of secondary energy resources
Authors: Сенецький, Олександр Володимирович
Science degree: доктор технічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Маляренко Віталій Андрійович
Committee members: Бойко Анатолій Володимирович
Тарасов Олександр Іванович
Юдін Юрій Олексійович
Keywords: автореферат дисертації; енергозбереження; низькокипляче робоче тіло; турбіна; теплообмінник; органічний цикл Ренкіна; техніко-економічне обґрунтування; турбодетандер; повітряна кліматична система; вторинні енергетичні ресурси; когенерація; теплове джерело; відхідні гази; energy saving; low boiling working fluid; turbine; heat exchanger; organic Rankine cycle; feasibility study; turbo expander; air climate system; secondary energy resources; cogeneration; heat source; exhaust gases
УДК: 621.165; 621.11
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Citation: Сенецький О. В. Науково-методологічні основи енергозбереження на базі турбоустановок малої потужності при утилізації вторинних енергетичних ресурсів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 / Олександр Володимирович Сенецький ; [наук. консультант Маляренко В. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 53 с. – Бібліогр.: с. 43-50. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, 2020. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню і розробці методологічного підходу енергозберігаючих заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при виробництві теплової та електричної енергії на базі застосування турбоустановок малої потужності на різних робочих тілах. Обґрунтовано доцільність розв’язання задачі ресурсо- та енергозбереження шляхом реалізації турбінних установок на об’єктах скидної енергії малого потенціалу та при спалюванні відновлювальних паливних ресурсів. Проаналізовано особливості ORC технології, а також властивості робочих тіл, що застосовуються при розв’язанні подібних задач. На основі проведеного аналізу літературних джерел виконано узагальнення підходів щодо формування критеріїв вибору низькокиплячих робочих тіл для замкнених паротурбінних циклів. Вдосконалено та адаптовано математичну модель розрахунку теплових схем та їх складових елементів (теплообмінні апарати і турбіна) для розв’язання поставлених задач з врахуванням властивостей теплоносіїв. За допомогою вдосконаленого програмного комплексу виконано комплексні розрахункові дослідження, що дало можливість запропонувати нові рішення щодо компоновки теплових схем та визначення витратних й геометричних характеристик основних елементів енергогенеруючої установки (теплообмінники і турбіна). При цьому на кожному етапі розв’язувалась задача пошуку найбільш підходящого робочого тіла, раціональної компоновки турбінного циклу та вибору найбільш економічної конструкції турбіни і теплообмінників за умови врахування режимів роботи основного технологічного процесу та енергетичної установки, що реалізується. Отримані результати можуть бути застосовані при розв’язанні задач утилізації ВЕР різних типів (горючих, теплових та надлишкового тиску) у комунальній енергетиці, газотранспортній системі, індивідуальних господарствах та інших сферах економіки держави. Це дозволяє комплексно підходити до розв’язання задачі ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, що є вельми актуальним на сучасному етапі розвитку України. Для запропонованих рішень виконано техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження енергозберігаючих технологій на базі турбоустановок малої потужності при використанні ВЕР.
Dissertation for doctor of technical science degree in specialty 05.05.16 – Turbomachines and turbo-installations. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". – Kharkiv, 2020. The scientific substantiation and development energy-saving measures methodological approach to improve the efficiency of the use of fuel and energy resources in the production of heat and electrical energy based on the use of low-power turbine units on various working fluids the thesis is devoted. The expediency of solving the problem of resource and energy saving through the implementation of turbine units at waste energy facilities of low potential and at burning renewable fuel resources has been substantiated. The features of ORC technology and the properties of working fluids used in solving such problems are analyzed. Based on the analysis of the literature, a generalization of approaches to the formation of criteria for the selection of low boiling working fluids for closed steam turbine cycles has been performed. The mathematical model for calculating thermal schemes and their constituent elements (heat exchangers and turbine)to solve the set problems, taking into account the properties of heat carriers has been improved and adapted. With using of the improved software package, comprehensive computational researches were carried out, which made it possible to propose new solutions for the layout of thermal schemes and the determination of the consumption and geometric characteristics of the main elements of the power generating unit (heat exchangers and turbine). At each stage, the problem of finding the most suitable working fluid, rational layout of the turbine cycle and the choice of the most economical design of the turbine and heat exchangers was solved, provided that the operating modes of the main technological process and the power plant being implemented were taken into account. The results obtained can be applied in solving problems of various types secondary energy resources utilization (combustible, thermal and overpressure) in municipal energy, gas transmission systems, individual farms and other spheres of the state economy. This allows a comprehensive approach to solving the problem of efficient use of fuel and energy resources, which is very relevant at the present stage of Ukraine's development. A feasibility studies of introducing energy-saving technologies based on lowpower turbines at using secondary energy resources was carried out for the proposed solutions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51093
Appears in Collections:05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Senetskyi_Naukovo-metodolohichni.pdf1,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.