Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51168
Title: Теоретичні аспекти розвитку правової культури вищого закладу освіти
Other Titles: Theoretical aspects of the development of the legal culture of the higher institution
Authors: Гаряєва, Ганна Михайлівна
Крамар, С. С.
Keywords: фахівець; правосвідомість; specialist; legal awareness
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гаряєва Г. М. Теоретичні аспекти розвитку правової культури вищого закладу освіти / Г. М. Гаряєва, С. С. Крамар // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 12-16.
Abstract: Розглянуто поняття правової культури, суть правової культури студентів закладів вищої освіти, критерії та значення у формуванні громадянського суспільства, важливість виховання людини у правовому полі суспільства і сучасні вимоги до знань. Виділено основні складові правової культури, проблематику, а також важливість свідомого і відповідального ставлення студентів до сучасного правового життя суспільства. Визначено перспективи подальшого дослідження проблеми, обґрунтування педагогічних умов формування правової культури майбутніх фахівців. Проаналізовано останні дослідження з питань правової культури студентської молоді. Визначено основні завдання, цілі та засоби правового виховання як умови підвищення рівня правосвідомості студентів.
The concept of legal culture, the essence of legal culture of students of higher education, criteria and importance in the formation of civil society, the importance of human education in the legal field of society and modern requirements for knowledge are considered. The main components of legal culture, issues, as well as the importance of students' attitude to modern legal life of society are highlighted. Prospects for further research of the problem, substantiation of pedagogical conditions of formation of legal culture of future specialists are determine. The latest researches on the issues of legal culture of student youth are analyzed.The main tasks, goals and means of legal education as conditions for raising the level of legal awareness of students are identified.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51168
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Hariaieva_Teoretychni.pdf272,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.