Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51180
Title: Перфекціонізм в діяльності молодих викладачів
Other Titles: Perfectionism in the activities of young teachers
Authors: Книш, Анастасія Євгенівна
Терещенко, К. Р.
Keywords: самореалізація; уникання невдачі; самоактуалізація; емоційний стан; self-realization; avoidance of failure; self-actualization; emotional condition
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Книш А. Є. Перфекціонізм в діяльності молодих викладачів / А. Є. Книш, К. Р. Терещенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 36-39.
Abstract: Дана стаття присвячена дослідженню впливу перфекціонізму на діяльність молодих викладачів. Перфекціонізм аналізується як складний багатокомпонентний феномен, який проявляється в прагненні молодого викладача до досконалості у всіх аспектах свого життя, який також може проявлятися в якості психологічного ресурсу, що як позитивно, так і негативно може сприяти на самореалізацію педагога та його професійний розвиток. На основі робіт зарубіжних та вітчизняних авторів у статті було виділено характеристики перфекціонізму, які по різному можуть сприяти на протікання учбового процесу.
This article is devoted to the study of the influence of perfectionism on the activities of young teachers. Perfectionism is analyzed as a complex multicomponent phenomenon, which is manifested in the young teacher's desire for excellence in all aspects of his life, which can also manifest itself as a psychological resource that can both positively and negatively contribute to teacher self-realization and professional development. Based on the works of foreign and domestic authors, the article highlighted the characteristics of perfectionism, which in different ways can contribute to the educational process.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51180
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Knysh_Perfektsionizm.pdf265,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.