Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51201
Title: Сурвівалізм як прояв кризи ідеології етатизму
Other Titles: Survivalism as an indicator of the crisis of the ethatism ideology
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Keywords: есхатологічність; індивідуалізм; прагматизм; держава; eschatology; individualism; pragmatism; state
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мотенко Я. В. Сурвівалізм як прояв кризи ідеології етатизму / Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 53-57.
Abstract: У статті розглянуто феномен співіснування етатичної концепції колективного порятунку суспільства в екстремальних умовах з альтернативною, сурвівалістичною концепцією, в основу якої покладено особисті, егоїстичні інтереси окремого громадянина. Визначено причини поширення ідеології сурвівалізму. Виділено її головні складові: есхатологічність, індивідуалізм, прагматизм, лабільність політичних переконань, культ зброї, психологічна готовність до радикальних дій з метою захисту власних інтересів, прагнення до автаркії у власному господарстві та індиферентне ставлення до діяльності державних органів влади.
The article examines the phenomenon оf the coexistence of a static concept of collective salvation of society in extreme conditions with an alternative, survivalist concept, which is based on the personal, selfish interests of an individual citizen. The reasons for the spread of the survivalist ideology are determined. Its main components are highlighted. They are eschatology, individualism, pragmatism, lability of political convictions, the cult of weapons, psychological readiness for radical actions in order to protect their own interests, the desire for autarky in their own economy and an indifferent attitude towards the activities of state authorities.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51201
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Motenko_Survivalizm.pdf271,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.