Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51212
Title: Проблеми захисту прав людини в умовах забезпечення інформаційної безпеки
Other Titles: Problems of human rights protection in conditions of information security ensuring
Authors: Перевалова, Людмила Вікторівна
Окладна, Марина Георгіївна
Keywords: інформація; інформаційне суспільство; конституційні права і свободи людини і громадянина; information; information society; constitutional rights and freedoms of human and citizen
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Перевалова Л. В. Проблеми захисту прав людини в умовах забезпечення інформаційної безпеки / Л. В. Перевалова, М. Г. Окладна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 67-73.
Abstract: Стаття присвячена однієї з важливіших проблем, що існують на сучасному етапі розвитку суспільства – проблемі забезпечення інформаційної безпеки. На підставі аналізу сучасного стану інформаційного суспільства автори доходять висновку, що конституційне право людини і громадянина на інформацію потребує надійного захисту з боку держави. Серед гарантій прав людини особливе місце займають гарантії прав людини і громадянина в інформаційній сфері, тому що власне вони забезпечують рівні можливості для здійснення, забезпечення охорони і захисту права на інформацію. Розкриті інформаційні загрози національної безпеки України, загрози конституційним правам і свободам людини і громадянина у сфері духовного життя й інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній свідомості, духовному відродженню України.
The paper is devoted to the problem of ensuring information security which is one of the most important problems existing at the present stage of development of society. Based on the analysis of the current state of the information society, the authors conclude that the constitutional right of a person and a citizen to information needs reliable state protection. The guarantees of human rights are highlighted, among which the guarantees of human and civil rights in the information sphere are of a crucial significance, since it is still they which provide equal opportunities for the implementation, protection and defense of the right to information. The informational threats to the national security of Ukraine, threats to the constitutional rights and freedoms of human and citizen in the sphere of spiritual life and informational activity, individual, group and public consciousness, spiritual revival of Ukraine are disclosed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51212
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Perevalova_Problemy.pdf297,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.