Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51250
Title: Проектно-логістичне управління функціонування підприємства на мікро- та макроекономічному рівні: сучасний погляд
Other Titles: Design and logistics management of the enterprise functioning at the micro- and macroeconomic level: a modern view
Authors: Волоснікова, Наталія Миколаївна
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: зовнішнє середовище; прямий вплив; непрямий вплив; environment; direct impact; indirect impact
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Волоснікова Н. М. Проектно-логістичне управління функціонування підприємства на мікро- та макроекономічному рівні: сучасний погляд / Н. М. Волоснікова, Н. Б. Решетняк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 12 - 13 листопада 2020 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 51 (55). – С. 7-12.
Abstract: Розглянуто сучасний стан інтегрованої логістизації процесів на підприємствах України. Обґрунтовано пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку інтегрованої логістизації процесів за участі різних суб’єктів. Проаналізовано взаємодію зовнішнього середовища прямого впливу і зовнішнього середовища непрямого впливу на логістичну систему.
The current state of integrated logistics of processes at the enterprises of Ukraine is considered. The proposals on perspective directions of development of integrated logistics of processes with the participation of various subjects are substantiated. The interaction of the external environment of direct influence and the external environment of indirect influence on the logistics system is analyzed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51250
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2020_51_Volosnikova_Proektno-lohistychne.pdf289,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.