Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51414
Title: Метод перерозподілу ресурсів університетської системи e-learning на гіперконвергентній платформі
Other Titles: The method of redistributing resources of the university e-learning system on a hyperconvergent platform
Authors: Кучук, Ніна Георгіївна
Мерлак, Вікторія Юріївна
Keywords: інформаційні технології; віджети; електронне навчання; навчальний процес; e-learning; hierarchical structure; widgets
Issue Date: 2019
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Citation: Кучук Н. Г. Метод перерозподілу ресурсів університетської системи e-learning на гіперконвергентній платформі / Н. Г. Кучук, В. Ю. Мерлак // Радіоелектронні і комп'ютерні системи = Radio-electronic and computer systems. – 2019. – № 1 (89). – С. 91-98.
Abstract: У зв'язку з популяризацією використання IT-технологій традиційні методи навчання все частіше змінюються підходами електронного навчання. E-learning – це система навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій. E-learning на гіперконвергентній платформі можна розглядати як складну організаційну ієрархічну систему, яка у статті розглядається як певний математичний об'єкт. Проте ресурси системи e-learning обмежені та для її успішної реалізації існує потреба забезпечити її максимальне використання на всіх рівнях системи. Отже, як суттєвий елемент всієї системи, має бути швидкий перерозподіл ресурсів університетської системи e-learning на гіперконвергентній платформі. Автори статті проаналізували існуючі проблеми систем з ієрархічною структурою та можливі вирішення цих проблем. В роботі розглянуто сукупність цілей та завдань, що стоять перед керівними органами ієрархічної системи та представлено у вигляді набору графів системних цілей та завдань. Було встановлено, що процесі досягнення основної мети системи виникають зовнішні обурення, які мають переважно ситуаційний характер, а не стохастичний. І тому перед керівними органами управління існує безліч об'єктів і завдань з усунення відхилень. На верхньому рівні управління ієрархічної системи – управління гіперконвергентной структурою, на нижньому рівні управління – управління віджетами e-learning. Предметом дослідження є електронні освітні ресурси університетського e-learning. Метою статті є розробка методу швидкого перерозподілу ресурсів електронного навчання на гіперконвергентній платформі. Висновки. У статті запропоновано метод побудови графічної моделі процесу функціонування університетського e learning, розгорнутого на гіперконвергентній платформі, який базується на проблемах та цілях аналізу структури системи. Було створений граф узгоджувальних цілей та завдань, який розглядає доступні навчальні ресурси. Також було запропоновано метод розподілу ресурсів різних типів. Для оцінки ефективності процесу розподілу ресурсів було обрано критерій "обґрунтованість" та розраховано імовірнісний показник.
In connection with the popularization of the use of IT technologies, traditional teaching methods are increasingly changing e-learning approaches. E-learning is a learning system using information and electronic technologies. E-learning on a hyperconvergent platform can be viewed as a complex organizational hierarchical system, which the article considers as a kind of mathematical object. However, the resources of the e-learning system are limited and for its successful implementation, there is a need to ensure its maximum use at all levels of the system. So, as an essential element of the entire system, there must be a rapid redistribution of resources of the university e-learning system on a hyperconvergent platform. The authors of the article analyzed the existing problems of systems with a hierarchical structure and possible solutions to these problems. The paper discusses the sets of goals and objectives facing the governing bodies of the hierarchical system and are presented as a set of graphs of system goals and objectives. It was found that the process of achieving the main goal of the system poses external obstacles that are mainly situational in nature and not stochastic. And so before the governing bodies of management, there are many objects and tasks to eliminate deviations. At the upper level of management of the hierarchical system is the management of a hyperconvergent structure, at the lower level of management is the management of e-learning widgets. The subject of the research is the electronic educational resources of university e-learning. The aim of the article is to develop a method for the rapid redistribution of e-learning resources on a hyperconvergent platform. Findings. The article proposes a method for constructing a graphical model of the process of functioning of the university e-learning system, deployed on a hyperconvergent platform, based on the problems and goals of analyzing the structure of the system. A graph of consensus goals and objectives was created that considers learning resources available. A method for allocating resources of various types was also proposed. To assess the effectiveness of the resource allocation process, the "validity" criterion was chosen and a probability indicator was calculated.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0784-1465
orcid.org/0000-0003-4096-0797
DOI: doi.org/10.32620/reks.2019.1.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51414
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RKS_2019_1_Kuchuk_Metod.pdf538,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.