Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51419
Title: Коливання, описані аналогами рівнянь Ван дер Поля і Релея
Other Titles: Oscillations described by analogues of Van der Pol and Rayleigh equations
Authors: Ольшанський, Василь Павлович
Ольшанський, Станіслав Васильович
Keywords: метод енергетичного балансу; вільні коливання; чисельні розвʼязки задачі Коші; energy balance method; free oscillations; numerical solution of Cauchy problem
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ольшанський В. П. Коливання, описані аналогами рівнянь Ван дер Поля і Релея / В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанський // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 76-82.
Abstract: Розглянуто режими усталених квазілінійних автоколивань, які описані аналогами диференціальних рівнянь Ван дер Поля і Релея. Для дослідження руху задіяно метод енергетичного балансу в диференціальній формі. Отримано умови, у вигляді нерівностей, стосовно констант диференціальних рівнянь, при виконанні яких рівняння будуть описувати квазілінійні автоколивання з амплітудою, що не залежить від початкових умов. Виведено формули для обчислення цієї амплітуди з використанням таблиці гама-функції. Доведено стійкість руху в усталеному режимі автоколивань та нестійкість нульового положення статичної рівноваги системи. Встановлено також нерівності, при виконанні яких розглянуті типи рівнянь будуть описувати вільні затухаючі коливання відносно нульового положення рівноваги або їх розгойдування з подальшою втратою стійкості системи. Ці варіанти руху залежать від початкових умов. При «малих» початкових відхиленнях, менших порогового значення, коливання осцилятора затухають, а при «великих» відбуваються їх розгойдування. Динамічна система стійка в «малому» та є нестійкою в «великому». Розглянуто також вплив сталої складової у виразі сили опору на процес коливань. Показано, що вона призводить до зміщення положення відносно якого проходять усталені автоколивання, але не впливає на їх амплітуду і частоту, що є наслідком лінійної пружності системи. Виділено випадки, коли виведені розрахункові формули переходять у відомі результати. Аналітичні дослідження супроводжуються чисельним компʼютерним розвʼязанням задачі Коші та порівнянням результатів, одержаних двома способами, що підтверджує адекватність виведених розрахункових формул.
The paper deals with the modes of steady-state quasilinear self-oscillations described by the analogues of Van der Pol and Rayleigh differential equations. The differential formulation of the energy balance method is applied for studying the motion. The conditions for the equations to describe quasilinear self-oscillations with the amplitude independent of the initial conditions are derived in the form of inequalities. The formulae for computing this amplitude using the table of gamma functions are proposed. The steady-state mode of the self-oscillations is proved to be stable in contrast to the static equilibrium which appears unstable. The inequalities are also obtained which guarantee the equations of the type considered to describe the damped free oscillations about the zero equilibrium or the oscillations which build up resulting in the loss of system stability. These forms of motion depend on the initial conditions. For small initial deflections, which are less than the threshold value, the oscillations decay whereas for large once they build up. The dynamical system, which is stable in small, is unstable in large. The impact of the constant component of the resistance force on the oscillatory process is also studied. It is shown to cause the shift of the position about which the steady-state self-oscillations occur but not to influence their amplitude or frequency, which is the result of the linear elasticity of the system. The special cases are separated, when the computational formulae proposed become the results previously known. The analytical studies are followed by numerical solution of the respective Cauchy problem. By comparing the results obtained by the two methods we substantiate the adequacy of the computational formulae obtained.
DOI: doi.org/10.20998/2222-0631.2020.01.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51419
Appears in Collections:Вісник № 01. Математичне моделювання в техніці та технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_MMTT_Olshanskyi_Kolyvannia.pdf668,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.