Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51508
Title: Статус української мови як державної в добу незалежності: соціокультурний аспект
Other Titles: Status of the Ukrainian language as the state language in the independence age: socio-cultural aspect
Authors: Саліонович, Людмила Миколаївна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
Keywords: мовна політика; національні меншини; громадські об'єднання; статус державної мови; language policy; national minorities; public associations; status of the state language
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Саліонович Л. Статус української мови як державної в добу незалежності: соціокультурний аспект / Л. Саліонович, Т. Нетецька // Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. = Humanities Science Current Issues : interuniv. coll. research papers / редкол.: М. П. Пантюк [та ін.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 30, т. 3. – С. 76-82.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню проблем, пов'язаних із впровадженням державної мовної політики в Україні взагалі й забезпеченням конституційних прав національних меншин щодо мовного питання і надання їм можливостей для реалізації цих прав зокрема. Метою статті є дослідження й аналіз законодавчо-правових, етнополітичних, соціокультурних і демографічних чинників, що впливають як на формування мовної політики в Україні взагалі, так і на проблеми мовної рівності зокрема. Проаналізовано правове поле зазначеної проблеми. До аналізу було залучено Конституцію України, закони "Про засади державної мовної політики", "Про національні меншини України", "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Рішення Конституційного Суду з питання конституційності зазначених вище законів, у результаті чого було зроблено висновок, що законодавчо-правова база в Україні цілком відповідає міжнародним правовим стандартам. Основна проблема полягає у підвищенні статусу української мови як державної, і ця проблема залишається невирішеною протягом усієї доби незалежності. Далі було розглянуто етнічний склад населення України і з'ясовано, що приблизно 23% населення України становлять національні меншини. Розглянуто, які громадські організації діють на території України, зокрема у місті Харкові, їхню кількість та активність. Хоча Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» певним чином обмежує можливості громадян щодо використання мов національних меншин на державному рівні, він не обмежує права на вивчення рідної мови тієї чи іншої національності. Те, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, є невіддільним елементом конституційного ладу України, як і будь-якої іншої унітарної держави. Україні необхідна державна програма зі створення позитивного іміджу української мови серед населення, що сприятиме як дотриманню законодавчо-правової бази, так і нівелюванню проблем, пов'язаних із мовним питанням.
The article deals with the problems related to the implementation of the state language policy in Ukraine, in particular, ensuring the constitutional rights of national minorities to the language issue and providing them with opportunities to exercise these rights. formation of language policy in Ukraine in general and the problems of language equality in particular. First, the legal field of this problem was analyzed. The Constitution of Ukraine, the laws "On the Principles of State Language Policy", "On National Minorities of Ukraine", "On Education", "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language", and the Constitutional Court’s Decision on the constitutionality of the above Laws. It was concluded that the legal framework in Ukraine fully complies with international legislative standards. The main problem is to raise the status of the Ukrainian language as the state language. Next, the ethnic composition of the population of Ukraine was considered and it was found that approximately 23% of the population of Ukraine are national minorities. It is considered which public associations operate on the territory of Ukraine, in particular in the city of Kharkiv, their number and activity. Although the Law "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as a State Language" in some way limits the possibilities of citizens to use the languages of national minorities at the state level, it does not restrict the right to learn the native language of a nationality. The fact, that the only state (official) language in Ukraine is the Ukrainian language, is an integral part of the constitutional order of Ukraine, as well as in any other unitary state. Ukraine needs a state program to create a positive image of the Ukrainian language among the population, which will contribute to both compliance with the legal framework and the leveling of problems related to the language issue.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9005-9273
orcid.org/0000-0001-5298-0563
DOI: doi.org/10.24919/2308-4863.3/30.212373
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51508
Appears in Collections:Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APHN_2020_30_3_Salionovych_Status_ukr_movy.pdf354,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.