Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51517
Title: Особливості навчання письмовій науковій мові для формування особливих компетенцій у студентів технічних спеціальностей
Other Titles: The features of teaching scientific writing for the formation of special competences among students of technical specialities
Authors: Пономаренко, Н. В.
Неустроєва, Гелена Олегівна
Тимченко, Галина Миколаївна
Keywords: аспект інформативний; діяльність наукова; кліше наукові; виступ монологічний науковий; пропозиції топікові; організація структурно-семантична; informative aspect; scientific activity; scientific cliches; monologic scientific presentation; topical sentences; structural and semantic organization
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Пономаренко Н. В. Особливості навчання письмовій науковій мові для формування особливих компетенцій у студентів технічних спеціальностей / Н. В. Пономаренко, Г. О. Неустроєва, Г. М. Тимченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : Гельветика, 2019. – Вип. 41, т. 2. – C. 200-202.
Abstract: Стаття присвячена аналізу особливостей викладання наукового письма як засобу ведення наукової діяльності, що сприяє розвитку спеціальних компетенцій у процесі наукового спілкування у студентів технічних спеціальностей як необхідного елемента підвищення рівня міжкультурної комунікації серед студентів і створення умов для найбільш ефективного володіння іноземною мовою. У дослідженні розглядається важливість розвитку конкретних компетенцій, які втягують учнів у мовну культуру і сприяють успішному написанню наукових текстів на мові, яку вони вивчають. Викладання наукового письма іноземною мовою в сучасній освіті є невід'ємною частиною процесу підготовки фахівця на європейському рівні освіти. Серед навичок, які розвиваються в групах студентів технічних факультетів університетів, які вивчають англійську мову, аспірантів і дослідників, які готуються до складання кандидатського іспиту з іноземної мови, наукове письмо набуває все більшого значення. Сучасний фахівець із технічних спеціальностей повинен добре володіти науковим письмом як засобом ведення наукової діяльності. Викладання наукового письма відбувається, коли студенти досить розуміють наукову літературу за своєю спеціальністю і виразно знайомі з основним курсом граматики англійської мови. Крім того, необхідно враховувати, що навчання цього виду мовленнєвої діяльності відбувається в групах майбутніх учених технічних спеціальностей, яким необхідно оволодіти спеціальними компетенціями. Ці дві обставини становлять особливу задачу для вчителя як у виборі матеріалу, так і відносно принципів, якими необхідно керуватися при навчанні та організації навчального процесу. При розвитку ключових і професійних компетенцій здійснюється формування комунікативної особистості засобами іноземної мови на основі комунікативної діяльності. У статті зроблена спроба розглянути особливості викладання наукового письма при навчанні іноземної мови як засобу, пов’язаного з формуванням у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів спеціальних компетенцій, які будуть стимулювати наукове письмо на мові, що вивчається.
The article is devoted to the analysis of peculiarities of teaching scientific writing as a means of conducting scientific activity, which promotes the development of special competences during scientific communication among the students of technical specialities as a necessary element for improving the level of cross cultural communication among the students and creating conditions for the most effective command of a foreign language. The study examines the importance of developing specific competences that engage students in the language culture and encourage successful scientific writing in the language they study. The teaching of scientific writing in a foreign language in modern education is an integral part of the process of forming a specialist at a European level of education. Among the skills that are developing in groups of students of technical faculties of universities studying English, graduate students and researchers who are preparing to pass the candidate exam in a foreign language, scientific writing is becoming increasingly important. A modern specialist in technical specialties should be proficient in scientific writing as a means of conducting scientific activity. Teaching scientific writing occurs when students sufficiently understand the scientific literature in their specialty and are definitely familiar with the main course of English grammar. In addition, it must be taken into consideration that the training of this type of speech activity occurs in groups of future scientists of technical specialties who need to master special competencies. These two circumstances present a special task for the teacher, both in the selection of material and in relation to the principles that are necessary to be guided in teaching and organizing the educational process. The article makes an attempt to consider the features of teaching scientific writing when teaching a foreign language as a means associated with the formation of special competencies among the students of technical specialties of universities that will encourage scientific writing in the language they study.
DOI: doi.org/10.32841/2409-1154.2019.41.2.48
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51517
Appears in Collections:Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauk_visnyk_MHU_2019_41_2_Ponomarenko_Osoblyvosti.pdf389,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.