Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51555
Title: Метод та апаратура для діагностики і лікування цереброваскулярної патології з використанням електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону
Other Titles: Method and equipment for diagnostics and treatment of cerebrovascular pathology of using electromagnetic radiation in the millimeter range
Authors: Брюзгінова, Наталія Володимирівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.17
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Іванов Віктор Кузьмич
Committee members: Кіпенський Андрій Володимирович
Михайлов Валерій Михайлович
Куліченко В'ячеслав Вікторович
Keywords: автореферат дисертації; електромагнітні хвилі; КВЧ; електронегативність ядра; клітини буккального епітелію; КВЧ-аутогемотерапія; багатофункціональний цитобіофізичний метод; цереброваскулярна патологія; electromagnetic waves; EHF; electronegativity of the nucleus; buccal epithelial cells; EHF-autohemotherapy; multifunctional cytobiophysical technique; cerebrovascular pathology
УДК: 537; 615.83; 615.84; 612.1; 616.8-005
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Брюзгінова Н. В. Метод та апаратура для діагностики і лікування цереброваскулярної патології з використанням електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.17 / Наталія Володимирівна Брюзгінова ; [наук. керівник Іванов В. К.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - "Біологічні та медичні прилади і системи" - Інститут Радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, Харків, 2021. Дисертація присвячена розробки нового багатофункціонального цитобіофізичного методу і нового апаратного комплексу для діагностики, лікування та моніторингу стану хворих на цереброваскулярну патологію за допомогою електромагнітних хвиль КВЧ діапазону. Розглянуто методи які використовують ЕМВ КВЧ діапазону для діагностики на клітинному рівні патологічних станів організму людини та лікування методом КВЧ-гемотерапії, представлено математичну модель фізичних процесів у пристрої для опромінення біологічних рідин. Запропоновано новий багатофункціональний цитобіофізичний метод визначення індивідуальної чутливості та ефективності КВЧ-гемотерапії. Створено апаратний комплекс для лікування, прогнозування та контроля ефективності лікування КВЧ-гемотерапією цереброваскулярних захворювань. Запропоновано модифіковану конструкцію резонатора, що дозволяє опромінювати клітини БЕ у водному середовищі. Проведено електродинамічне моделювання розподілу електромагнітного поля ЕМВ КВЧ діапазону в циліндричному резонаторі з великими та малими дозами поглинаючої рідини. Виявлено чотири види реакції клітин БЕ хворих на цереброваскулярну патологію під дією опромінення КВЧ діапазону. Показано, що в рамках одного апаратного комплексу можливо ефективно визначати індивідуальну чутливість пацієнтів до КВЧ-терапії, проводити процедуру КВЧ-аутогемотерапії, а також здійснювати контроль ефективності лікування при цереброваскулярних захворюваннях.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 05.11.17 - "Biological and medical devices and systems" - O.Ya. Usikov Institute of Radiophysics and Electronics National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov, 2021. The dissertation is devoted to development of a new multipurpose cytobiophysical method and a new hardware complex for diagnostics, treatment and monitoring of a condition of patients of cerebrovascular pathology by means of electromagnetic waves of the EHF range. Methods that use EHF band EMI for the diagnosis at the cellular level of pathological conditions of the human body and treatment by EHF chemotherapy are considered. A mathematical model of physical processes in a device for irradiating biological fluids is presented. A new multifunctional cytobiophysical method for determining the individual sensitivity and effectiveness of EHF chemotherapy has been proposed. A hardware complex for the treatment, prognosis and control of the effectiveness of treatment of EHF chemotherapy of cerebrovascular diseases has been created. A modified design of the resonator is proposed, which allows to irradiate BE cells in an aqueous medium. Electrodynamic modeling of the distribution of the EHF EMF electromagnetic field in a cylindrical resonator with large and small doses of absorbing liquid was performed. Four types of reaction of BE cells of patients with cerebrovascular pathology under the influence of irradiation of the EHF range are revealed. It is shown that within one hardware complex it is possible to effectively determine the individual sensitivity of patients to EHF therapy, to perform the procedure of EHF autohemotherapy, as well as to monitor the effectiveness of treatment for cerebrovascular diseases.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51555
Appears in Collections:05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Briuzhinova_Metod_ta_aparatura.pdf1,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.