Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51559
Title: Методологія ціноутворення та економічної оцінки інтелектуального потенціалу в міжнародному підприємництві
Other Titles: Methodology of pricing and economic evaluation of intellectual potential in international entrepreneurship
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Перерва, Петро Григорович
Долина, Ірина Володимирівна
Матросова, Вікторія Олександрівна
Кобєлєв, Валерій Миколайович
Keywords: міжнародна діяльність; вартісна оцінка; інноваційно-інтелектуальні технології; innovation; intellectual potential; international activity; technological process; cost estimation
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Шейніна О. В.
Citation: Методологія ціноутворення та економічної оцінки інтелектуального потенціалу в міжнародному підприємництві / О. П. Косенко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : Шейніна О. В., 2020. – № 5 (7). – С. 76-81.
Abstract: В статті доведено, що в сучасній період термін "технологія" широко використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці, проте різні фахівці і автори вкладають в його поняття різне значення. Найчастіше під терміном "технологія" мають на увазі систематизовані знання, необхідні для виробництва продукції, здійснення технологічного процесу і т.п. Технологія стала взаємопов’язаною ланкою між наукою, технікою і виробництвом, вона є по суті процесом застосування накопичених досвіду і знань для ефективного здійснення з'єднання науки з виробництвом, а також складових виробництва на міжнародному ринку, без знання основ міжнародної діяльності ефективність підприємства на світовому ринку на рівні останніх досягнень світової науки і техніки стає неможливою. При цьому надзвичайно важливе значення має методологія вартісної оцінки інновацій та інтелектуального потенціалу. Авторами визначено, що важливою ознакою інноваційно-інтелектуальних технологій в міжнародній діяльності є робочий процес, який домінує у всій технологічній системі і повинен відповідати найрізноманітнішим вимогам, але, головне, бути потенційно здатним забезпечити досягнення нового рівня функціональних властивостей виробу. У цьому плані великі інноваційні та інтелектуальні можливості мають ті стійкі і надійні робочі процеси, в яких ефективно використовуються фізичні, хімічні, електричні і інші явища в поєднанні із спеціальними властивостями інструменту, технологічного середовища, наприклад, криогенне різання, дифузійне формоутворення виробів з алмазів і т.п., що робить вартісну оцінку цих технологій надзвичайно складними процесом. Особливу важливість ця теза має в міжнародній діяльності. Детальний аналіз розвитку світової економіки в перебігу останніх десятиліть переконливо доводить важливість і актуальність технологічних інновацій для ефективно працюючої економіки. Обґрунтовано, що більш півстоліття назад вчені дійшли висновку про те, що технологічні інновації є основою економічного зростання. З часом ця теза знаходила все більш переконливіше підтвердження і обґрунтування і вже в останніх дослідженнях відмінностей міжнародних доходів показали, що в основі цих відмінностей лежать технології, які використовуються в різних країнах. Ці тенденції повинні обов'язково враховуватися сучасними українськими промисловими підприємствами при проведенні міжнародного бізнесу і активної розробки міжнародних інноваційних проектів.
The article proves that in modern times the term "technology" is widely used in domestic and foreign practice, but different experts and authors attach different meanings to its concept. Most often, the term "technology" refers to the systematic knowledge necessary for production, implementation of the technological process, etc. Technology has become an interconnected link between science, technology and production, it is essentially a process of applying experience and knowledge to effectively combine science with production, as well as components of production in the international market, without knowledge of the basics of international business efficiency in the world market at the level of the latest advances in world science and technology becomes impossible. At the same time, the methodology of valuation of innovations and intellectual potential is extremely important. The authors determined that an important feature of innovative intellectual technologies in international activities is the workflow, which dominates the entire technological system and must meet a variety of requirements, but, most importantly, be potentially able to achieve a new level of functional properties. In this regard, great innovative and intellectual capabilities have those stable and reliable work processes that effectively use physical, chemical, electrical and other phenomena in combination with special properties of the tool, technological environment, such as cryogenic cutting, diffusion molding of diamond products, etc.p., which makes the valuation of these technologies an extremely complex process. This thesis is especially important in international activities. A detailed analysis of the development of the world economy in recent decades convincingly proves the importance and relevance of technological innovations for an efficient economy. It is substantiated that more than half a century ago, scientists came to the conclusion that technological innovation is the basis of economic growth. Over time, this thesis has found more and more convincing confirmation and justification, and recent studies of differences in international income have shown that these differences are based on technologies used in different countries. These trends must be taken into account by modern Ukrainian industrial enterprises in conducting international business and active development of international innovation projects.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4028-7697
orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0002-3507-5497
orcid.org/0000-0003-1266-7286
orcid.org/0000-0001-6576-9759
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.76
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51559
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_Kosenko_Metodolohiia.pdf587,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.