Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51561
Title: Формування процесів ціноутворення та вартісної оцінки потенціалу промислових інновацій з урахування фактору ризику
Other Titles: Formation of processes of pricing and valuation of potential industrial innovations taking into account the risk factor
Authors: Окландер, Тетяна Олегівна
Войтко, Вікторія Валеріївна
Keywords: промислові підприємства; метод Ішикави; цінові ризики; risk factors; price risks; industrial innovations; cost estimation; industrial enterprise; Ishikawa method
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Шейніна О. В.
Citation: Окландер Т. О. Формування процесів ціноутворення та вартісної оцінки потенціалу промислових інновацій з урахування фактору ризику / Т. О. Окландер, В. В. Войтко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : Шейніна О. В., 2020. – № 5 (7). – С. 82-86.
Abstract: У статті доведено, що вартісна оцінка інновацій промислового підприємства представляє певну складність через недостатню опрацювання окремих методичних питань, пов'язаної з відсутністю єдності поглядів щодо понятійного апарату, а також різноманіттям класифікаційних ознак, мінімальним практичним досвідом реалізації. Проте, введення в практичну діяльність аналітиків понять і категорій, що пояснюють процес накопичення знань з подальшою їх трансформацією в інтелектуальний капітал господарюючого суб'єкта, дає можливість розширити економічні дослідження областей, які до цього слабко піддавалися вартісної оцінці. Проаналізовано і систематизовано фактори ризиків, які впливають на ціну інноваційної продукції промислових підприємств. Запропоновано аналіз факторів ризиків, які впливають на ціноутворення промислових підприємств, здійснювати за допомогою методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків (fishbone diagram) Каору Ішикави (Kaoru Ishikawa). Цей метод є наочним і надає можливість системно аналізувати причинно-наслідкові зв’язки всіх факторів, які в різній мірі впливають на розмір загального ризику. Крім того, застосування саме цього методу дозволяє провести ґрунтовний аналіз факторів цінового ризику на основі їх систематизації та виявити нові фактори, які з’являються внаслідок трансформаційних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах суб’єктів господарювання. Останнє є надзвичайно важливим з огляду на посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками на ринку та необхідність прийняття вчасних обґрунтованих управлінських рішень. Урахування факторів ризику у процесі ціноутворення вимагає від промислових підприємств не лише постійного моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища, а й добору релевантних методів для їх аналізу.
The article proves that the cost assessment of innovations of an industrial enterprise represents a certain complexity due to insufficient elaboration of certain methodological issues related to the lack of unity of views on the conceptual apparatus, as well as a variety of classification features, minimal practical experience. However, the introduction into the practice of analysts of concepts and categories that explain the process of accumulation of knowledge with their subsequent transformation into the intellectual capital of the business entity, makes it possible to expand economic research areas that were previously poorly valued. The risk factors that affect the price of innovative products of industrial enterprises are analyzed and systematized. It is proposed to analyze the risk factors that affect the pricing of industrial enterprises using the method of structural analysis of causation (fishbone diagram) Kaoru Ishikawa (Kaoru Ishikawa). This method is clear and provides an opportunity to systematically analyze the causal relationships of all factors that affect the size of the overall risk to varying degrees. In addition, the application of this method allows for a thorough analysis of price risk factors based on their systematization and identify new factors that appear as a result of transformational changes in the external and internal environments of economic entities. The latter is extremely important given the intensification of competition between producers in the market and the need for timely and sound management decisions. Taking into account risk factors in the pricing process requires industrial enterprises not only to constantly monitor the external and internal environment, but also to select relevant methods for their analysis.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.82
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51561
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_Oklander_Formuvannia.pdf745,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.