Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51563
Title: Формування маркетингових та ціноутворюючих ефектів при оцінюванні потенціалу інтелектуально-інноваційних технологій
Other Titles: Formation of marketing and price-effectiving effects in evaluation potential of intellectual and innovative technologies
Authors: Перерва, Петро Григорович
Окландер, Тетяна Олегівна
Войтко, Вікторія Валеріївна
Косенко, Андрій Васильович
Keywords: міжнародна діяльність; вартісна оцінка; інтелектуальний потенціал; ринкова економіка; intellectual potential; international activity; technological process; cost estimation
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Шейніна О. В.
Citation: Формування маркетингових та ціноутворюючих ефектів при оцінюванні потенціалу інтелектуально-інноваційних технологій / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : Шейніна О. В., 2020. – № 6 (8). – С. 71-76.
Abstract: Обґрунтовано, що у ринковій економіці ефективність процесів створення та використання інтелектуально-інноваційних технологій регулює процеси суспільного виробництва на глобальних, національних, регіональному рівнях і на рівні господарюючого суб'єкта. Усвідомлення законів, спрямованості розвитку економічної системи та шляхів удосконалювання системи господарювання стає необхідним для прийняття управлінських рішень на кожному рівні. Це припускає глибоке розуміння сутності ефективності процесів створення та використання інтелектуально-інноваційних технологій, її функцій та видів в економічних системах, взаємозалежних змін, що відбуваються в матеріальній і соціальній сферах економіки. В статті доведено, що при виборі виду та напряму здійснення інноваційного процесу і ухваленні рішення про фінансування процесів створення та використання інтелектуально-інноваційних технологій менеджер підприємства-розробника або споживача технології повинен оцінити потенційну значущість кожного з можливих варіантів реалізації проекту для виявлення оптимального варіанту. Для визначення ефективності інтелектуально-інноваційних технологій використовується експертиза, критеріями якої є науково-технічні, економічні, екологічні, соціальні та інші показники проекту. Відповідно до цих критеріїв розрізняють і відповідні види ефекту, які можна буде отримати при практичній реалізації того чи іншого виду проекту. Проведені дослідження дозволили виявити та обґрунтувати найбільш важливі види ефектів, які можуть мати місце при оцінюванні потенціалу інтелектуально-інноваційних технологій. Визначено, що найбільш важливими видами ефектів при створенні та використанні інтелектуально-інноваційних технологій є наступні: економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, соціальний, екологічний, правовий, ринковий (маркетинговий), регіональний, податковий, синергетичний та негативний ефекти.
It is substantiated that in a market economy the efficiency of the processes of creation and use of intellectual and innovative technologies regulates the processes of social production at the global, national, regional levels and at the level of the economic entity. Awareness of the laws, the direction of development of the economic system and ways to improve the management system becomes necessary for management decisions at every level. This presupposes a deep understanding of the essence of the efficiency of the processes of creation and use of intellectual and innovative technologies, its functions and types in economic systems, interdependent changes occurring in the material and social spheres of the economy. The article proves that when choosing the type and direction of the innovation process and deciding on financing the creation and use of intelligent innovation technologies, the manager of the developer or consumer of technology must assess the potential significance of each possible project to identify the best option. To determine the effectiveness of intellectual and innovative technologies, expertise is used, the criteria of which are scientific and technical, economic, environmental, social and other indicators of the project. According to these criteria, there are relevant types of effect that can be obtained in the practical implementation of a particular type of project. The conducted research allowed to identify and substantiate the most important types of effects that can occur in assessing the potential of intellectual and innovative technologies. It is determined that the most important types of effects in the creation and use of intellectual and innovative technologies are the following: economic, scientific and technical, financial, resource, social, environmental, legal, market (marketing), regional, tax, synergetic and negative effects.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0003-3955-9808
orcid.org/00000001-2345-6789
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.71
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51563
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_Pererva_Formuvannia.pdf551,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.