Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51564
Title: Маркетингове та вартісне оцінювання інновацій та інтелектуального потенціалу в міжнародних проектах
Other Titles: Marketing and cost evaluation of innovation and intellectual potential in international projects
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Долина, Ірина Володимирівна
Матросова, Вікторія Олександрівна
Кобєлєв, Валерій Миколайович
Keywords: міжнародна діяльність; вартісна оцінка; ранжування; маркетинг; evaluation; innovation; intellectual potential; international activity; marketing; valuation; ranking
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Шейніна О. В.
Citation: Маркетингове та вартісне оцінювання інновацій та інтелектуального потенціалу в міжнародних проектах / О. П. Косенко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : Шейніна О. В., 2020. – № 6 (8). – С. 77-83.
Abstract: Доведено, що розвиток міжнародних відносин в економіці нашої країни формує нові відносини до інтелектуальної власності як до величезного інтелектуально-інноваційного потенціалу, здатного підняти як економіку країни, так і окремого промислового підприємства. Для ефективного економічного зростання промисловості необхідно створити ефективний механізм маркетингового та вартісного оцінювання промислових інновацій та інтелектуального потенціалу підприємства в його міжнародних проектах, що забезпечило б їх ефективну дистрибуцію та використання. В ролі дієвого механізму маркетингового та вартісного оцінювання промислових інновацій та інтелектуального потенціалу промислових підприємства в науково-технічній, виробничій та міжнародній сферах може бути використано технологічний аудит. Запропоновано оригінальний методичний підхід до ранжування та маркетингового і вартісного оцінювання інтелектуально-інноваційних технологій в міжнародних проектах промислових підприємств, в основу якого покладено функцію бажаності Харрінгтона. Використання розроблених пропозицій дозволяє врахувати всі позитивні характеристики інтелектуально-інноваційних технологій (об’єктів інтелектуальної власності, промислових інновацій, інтелектуального потенціалу і т.п.) з метою виявлення технологій з найбільшим ринковим потенціалом, який і закладається в міжнародний проект. В статті доведено, що результати порівняльної оцінки технічного рівня різних видів інтелектуального потенціалу та промислових інновацій в міжнародних проектах промислових підприємств будуть у значній мірі залежати від того, які конкретні значення параметра будуть поставлені у відповідність межам інтервалів шкали бажаності. Обґрунтовано, що в якості критеріїв маркетингового та вартісного оцінювання промислових інновацій та інтелектуального потенціалу підприємства в його міжнародних проектах можуть бути прийняті як кількісні, так і якісні показники. У останньому випадку оцінки якісного параметра (наприклад, імідж технології, що досліджується, або фірми, що її розробила) можуть бути також зроблені тільки у відносних одиницях. Також зазначено, що не варто штучно обмежувати кількість розглянутих технологій-аналогів інновацій, які можуть мати місце в міжнародному проекті промислового підприємства. Необхідно прагнути розглянути максимально більшу кількість конкуруючих на даному ринку технологій, тому що тільки в цьому випадку шкала бажаності буде дійсно відбивати найвищий світовий рівень по кожному з параметрів, а виводи про рівень конкурентоспроможності технології, що оцінюється, будуть носити гранично об'єктивний характер.
It is proved that the development of international relations in the economy of our country forms a new relationship to intellectual property as a huge intellectual and innovative potential that can raise both the economy and a single industrial enterprise. For effective economic growth of industry it is necessary to create an effective mechanism for marketing and valuation of industrial innovations and intellectual potential of the enterprise in its international projects, which would ensure their effective distribution and use. Technological audit can be used as an effective mechanism for marketing and valuation of industrial innovations and intellectual potential of industrial enterprises in the scientific, technical, production and international spheres. An original methodological approach to ranking and marketing and valuation of intellectual and innovative technologies in international industrial projects is proposed, which is based on the Harrington desirability function. The use of the developed proposals allows to take into account all the positive characteristics of intellectual and innovative technologies (intellectual property, industrial innovations, intellectual potential, etc.) in order to identify technologies with the greatest market potential, which is embedded in the international project. The article proves that the results of comparative assessment of the technical level of different types of intellectual potential and industrial innovations in international projects of industrial enterprises will largely depend on what specific values of the parameter will be set in accordance with the intervals of the desirability scale. It is substantiated that both quantitative and qualitative indicators can be accepted as criteria of marketing and cost estimation of industrial innovations and intellectual potential of the enterprise in its international projects. In the latter case, estimates of the quality parameter (for example, the image of the technology under study or the company that developed it) can also be made only in relative units. It is also noted that it is not necessary to artificially limit the number of considered technologies-analogues of innovations that can take place in an international project of an industrial enterprise. It is necessary to try to consider as many competing technologies in this market, because only in this case the desirability scale will really reflect the highest world level for each of the parameters, and conclusions about the level of competitiveness of the assessed technology will be extremely objective.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4028-7697
orcid.org/0000-0001-6618-0380
orcid.org/0000-0002-3507-5497
orcid.org/0000-0003-1266-7286
orcid.org/0000-0001-6576-9759
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.77
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51564
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_Kosenko_Marketynhove.pdf602,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.