Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51567
Title: Knowledge management at industrial enterprises in the context of forming their innovative development strategies
Other Titles: Управління знаннями промислового підприємства в контексті формування його стратегій інноваційного розвитку
Authors: Illiashenko, Sergii
Keywords: knowledge management; innovative development; industrial enterprise; innovative development strategies; менеджмент знань; інноваційний розвиток; промислове підприємство; стратегії інноваційного розвитку
Issue Date: 2020
Publisher: CeDeWu
Citation: Illiashenko S. Knowledge management at industrial enterprises in the context of forming their innovative development strategies / S. Illiashenko // Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą. Wybrane zagadnienia / red. S. Spałek. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – Sekc. 6. – S. 95-110.
Abstract: In conditions of a current technological waves change scientists actively seek survival strategies and ways to subsequent transition of national economies and separate enterprises to economic growth. World experience proves that ensuring economic growth in the period of technological change is possible only by intensifying the processes of creation and introduction of innovations based on relevant knowledge. This especially concerns enterprises as a certain industry determining the rate of innovative growth of other industries and the national economy as a whole. From these positions, the article presents theoretical and methodological foundations of the industrial enterprise knowledge management system for formation of its innovative development strategies, which include: clarification of the role and place of knowledge in the system of choice management and implementation of strategic directions and strategies of industrial enterprise innovative development; deepening theoretical and methodological foundations of knowledge management at an industrial enterprise; improvement of the approach to knowledge management from the point of view of increasing the potential of innovative development of industrial enterprise. The developments of the article create the basis of the organizational and economic mechanism of knowledge management of an industrial enterprise in the context of purposeful and effective formation of its innovative development strategies.
В умовах поточної зміни технологічних укладів науковцями і фахівцями практиками ведеться активний пошук стратегій виживання і наступного переходу національних економік і окремих підприємств, як їх елементів, до фази економічного зростання. Світовий досвід свідчить, що забезпечити економічне зростання в період зміни технологічних укладів можливо лише шляхом активізації процесів створення і впровадження інновацій в основу яких покладено актуальні релевантні знання. Особливо актуальним це набуває для підприємств промисловості як галузі, що визначає темпи інноваційного зростання інших галузей і національної економіки у цілому. З цих позицій у статті розроблено теоретико-методологічні та методичні засади системи управління знаннями промислового підприємства у контексті формування його стратегій інноваційного розвитку, що, зокрема, включають: уточнення ролі і місця знань в системі управління вибором і реалізацією стратегічних напрямів і стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства; поглиблення теоретико-методологічних та методичних засад управління знаннями на промисловому підприємстві; удосконалення підходу до управління знаннями з позицій підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства. Розробки статті у сукупності створюють підґрунтя організаційно-економічного механізму управління знаннями промислового підприємства у контексті цілеспрямованого і ефективного формування його стратегій інноваційного розвитку.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51567
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Knowledge_management_2020.pdf694,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.