Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51574
Title: Теоретико-методологічних підходи до управління кадровим потенціалом підприємств
Other Titles: Theoretical and methodological approaches to managing the human resources potential of enterprises
Authors: Аванесова, Ніна Едуардівна
Нечунеєва, Інна Юріївна
Keywords: менеджмент; трудовий потенціал; людський капітал; management; labor potential; human capital
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Аванесова Н. Е. Теоретико-методологічних підходи до управління кадровим потенціалом підприємств / Н. Е. Аванесова, І. Ю. Нечунеєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 48-52.
Abstract: У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до управління кадровим потенціалом підприємств у сучасних мінливих умовах України. З’ясовано, що однією із основних проблем вітчизняних підприємств є невідповідність структури персоналу потребам виробництва, що свідчить про неефективність управління кадровим потенціалом. Визначено необхідність проведення аналізу теоретико-методологічних підходів до управління кадровим потенціалом підприємств з метою виявлення напрямків щодо їх удосконалення. Систематизовані та узагальнені підходи щодо трактування категорії трудового потенціалу та доведено, що під цим поняттям розуміється реальною і можливою в майбутньому кількістю та якістю праці, якою володіє суспільство, колектив організації, індивід за даного рівня розвитку науки і техніки, і яка визначається кількістю працездатного населення, його професійно-освітнім рівнем. У результаті ототожнення наукових праць вчених виявлено, що людський капітал підприємства – це сукупність якостей, які визначають продуктивність праці всього персоналу і можуть стати джерелом доходів для працівників і підприємства. При цьому якостями, що визначають продуктивність праці є: здоров'я, здібності, освіта, професіоналізм і мобільність працівників всього підприємства. Доведено, що кадровий потенціал поєднує висококваліфікованих працівників, які характеризуються професійною придатністю, компетентністю, досвідом роботи, особистими морально-етичними якостями і здатних до розвитку нових навичок, що мають бажання та можливість здійснювати трудову діяльність, що відповідає рівню їхньої освіти. Розроблено схему співвідношення категорій трудового потенціалу, людського капіталу та кадрового потенціалу підприємства Зроблено висновок, що аналіз теоретико-методологічних підходів до управління кадровим потенціалом підприємств вказує на те, що у науці переважно розглядаються підходи до управління трудовим потенціалом та людським капіталом. Це не дозволяє ефективно управляти кадровим потенціалом підприємств та забезпечувати відповідність кадрової структури потребам виробництва у відповідності із трудовим потенціалом підприємства та ринку праці.
The article examines theoretical and methodological approaches to managing the human resources potential of enterprises in modern changing conditions of Ukraine. It is found out that one of the main problems of domestic enterprises is the discrepancy between the structure of personnel and the needs of production, which indicates the inefficiency of Personnel potential management. The necessity of analyzing theoretical and methodological approaches to managing the personnel potential of enterprises in order to identify directions for their improvement is determined. Systematized and generalized approaches to the interpretation of the category of Labor potential and proved that this concept is understood as the real and possible in the future quantity and quality of Labor, which is owned by society, the collective of the organization, an individual at this level of development of Science and technology, and which is determined by the number of working-age population, its professional and educational level. As a result of the identification of scientific works of scientists, it is revealed that the human capital of an enterprise is a set of qualities that determine the labor productivity of all personnel and can become a source of income for employees and the enterprise. At the same time, the qualities that determine labor productivity are: health, abilities, education, professionalism and mobility of employees of the entire enterprise. It is proved that the human resources potential unites highly qualified employees who are characterized by professional suitability, competence, work experience, personal moral and ethical qualities and are capable of developing new skills, have the desire and ability to carry out work activities that correspond to the level of their education. A scheme of correlation between the categories of Labor potential, human capital and human capital of the enterprise is developed, it is concluded that the analysis of theoretical and methodological approaches to managing the human potential of enterprises indicates that science mainly considers approaches to managing labor potential and human capital. This does not allow us to effectively manage the personnel potential of enterprises and ensure that the personnel structure meets the needs of production in accordance with the Labor potential of the enterprise and the labor market.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3636-9769
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.48
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51574
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Avanesova_Teoretyko-metodolohichni.pdf708,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.