Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51580
Title: Забезпечення конкурентоспроможності української пшениці на світовому ринку
Other Titles: Ensuring the competitiveness of ukrainian wheat in the world market
Authors: Головко, Маргарита Валеріївна
Чекмасова, Ірина Анатоліївна
Keywords: міжнародні стандарти якості; показники якості; international standards of quality; indexes of quality
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Головко М. В. Забезпечення конкурентоспроможності української пшениці на світовому ринку / М. В. Головко, І. А. Чекмасова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 53-56.
Abstract: У статті проведено дослідження показників якості м’якої озимої пшениці першого класу для продовольчих цілей за стандартами основних лідерів світового ринку зерна. Наведено порівняльну характеристику показників якості пшениці українського виробництва і пшениці, виробленої за стандартами Європейського Союзу, США і Російської Федерації. Виявлено ключові показники якості пшениці, які забезпечують міжнародну конкурентоспроможність зерна: відсоток сміттєвих домішок, натура, вологість, вміст клейковини та масова частка білка. Встановлено, що Українська пшениця, яка відповідає національним стандартам якості 2019 р., має високу конкурентоспроможність у порівнянні зі зразками зерна, представленого на основній товарній біржі Європейського Союзу MATIF, але програє світовим лідерам, США та Росії, за такими показниками якості як сміттєва домішка, склоподібність, масова частка сирої клейковини та масова частка білка. За результатами проведеного аналізу наведено рекомендовані значення основних показників якості пшениці українського виробництва задля забезпечення її високої конкурентоспроможності на зарубіжних ринках. Розроблено схему вдосконалення показників якості пшениці через впровадження відповідних заходів, які враховують фактори виробництва та особливості технології. Для підвищення міжнародної конкурентоспроможності пшениці українським виробникам пропонуються такі заходи: оновлення сепараторів, перегляд періоду сівби, підживлення добривами. Впровадження запропонованих заходів дозволить зменьшити вміст сміттєвої домішки (з 1% до 0,4%) та збільшити масову частку білка (з 14% до 14,5%), масову частку клейковини (з 28% до 32%), склоподібність (з 50% до 60%), врожайність (з 4,8 тон/га до 5,4 тон/га). В свою чергу, запропоновані рекомендації дають змогу збільшити ціну українського зерна на світовому ринку з 5000 грн до 11000 грн за тону, що значно збільшить доходи українських аграріїв та рентабельність продажів. Таким чином, впровадження рекомендацій, наданих у роботі, дозволить вдосконалити якість української пшениці, отримати конкурентні переваги і підвищити ціну зерна на світовому ринку, вийти на нові ринки збуту, збільшити доходи українських підприємств.
The article analyzes the indexes of quality of soft winter wheat of the first class tha t is used for food industry aims on the standards of the world market leaders of grain. Comparative description of indexes of quality of the wheat of the Ukrainian production and wheat, produced on the standards of European Union, USA and Russian Federation, is brought. The key indeces of quality of wheat that provide the international competitiveness of grain are: percent of ruderal admixture, nature, moisture content, gluten content and mass stake of albumen. It is set that the Ukrainian wheat that corresponds to the national standards of quality of 2019 has a high competitiveness as compared to the standards of the grain presented on the basic commodity exchange of European Union MATIF, but loses to the world leaders, USA and Russia, on such indexes of quality as ruderal admixture, glassiness, mass stake of raw gluten and mass stake of albumen. Based on the results of the analysis, the recommended values of the main indicators of the quality of wheat of Ukrainian production are given to ensure its high competitiveness in foreign markets. The chart of improvement of indexes of quality of wheat is worked out by introduction of corresponding measures, taking into account the factors of production and technology peculiarities. The following measures for the increase of international competitiveness of wheat of the Ukrainian producers are suggested: updating of separators, revision of period of sowing, additional fertilizing by fertilizers. Introduction of suggested measures will allow to decrease ruderal admixture content (from 1% to 0,4%) and increase the mass stake of albumen (from 14% to 14,5%), mass stake of gluten (from 28% to 32%), glassiness (from 50 % to 60%), productivity (from 4,8 tons / ha to 5,4 tons /ha). Also suggested recommendations allow to increase the price of Ukrainian grain in the world market from 5000 hrn/t. to 11000hrn/t, that will increase the income of the Ukrainian agrarians and profitability of sales considerably. Thus, introduction of the recommendations given in the article, will allow to improve quality of the Ukrainian wheat, to gain competitive advantages and increase the price of grain in the world market, to enter new markets of sale, increase the income of the Ukrainian enterprises.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7120-7031
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.53
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51580
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Holovko_Zabezpechennia.pdf625,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.