Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51585
Title: Інноваційне підприємництво та особливості реалізації стартапів в Україні
Other Titles: Innovative entrepreneurship and the features of startup implementation in Ukraine
Authors: Гришко, Наталя Євгеніївна
Маслак, Марія Володимирівна
Азізова, Наталія Вадимівна
Сорока, Андрій Олегович
Keywords: управління; ефективність стартапів; інвестори; інновації; management; efficiency of startups; investors; innovations
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Інноваційне підприємництво та особливості реалізації стартапів в Україні / Н. Є. Гришко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 35-38.
Abstract: У статті досліджуються актуальні питання розвитку стартапів як інноваційних форм підприємницької діяльності. Стверджується, що стартап являє собою відносно недавно створене підприємство, бізнес якого побудовано на основі інновацій або інноваційних технологій. Зазначено, що Україна вже робить перші вдалі кроки на шляху становлення та розвитку стартапів. Водночас існують невідповідності між українським та зарубіжним досвідами такого розвитку. Проведено дослідження процесів формування стартапів в Україні. У ході здійснення дослідження виявлено, що серед передумов, що формують підґрунтя для інноваційно-орієнтованого підприємництва та розвитку стартапів, слід виділити створення відповідної інноваційної інфраструктури. Відповідно, факторами стримування розвитку стартапів виступають проблеми, пов’язані з їх реалізацією у інноваційному сегменті. Оскільки результативність заходів щодо формування потрібної інфраструктури та досяжність цільових орієнтирів за низькою маркерних показників викликає сумніви, то наголошено, що в умовах недостатності стимулів (у тому числі і фінансових) до інноваційної діяльності, розвиток бізнесу можливий за умови залучення наукових та освітніх середовищ. Такі заходи зможуть також вирішити проблему розбалансованості ринку науково-технічної продукції. Проведене дослідження підтверджує важливість сприяння розвитку стартапів, необхідність залучення до їх заснування найбільш активних представників молоді, що формують інтелектуальний потенціал країни та здатні до креативного мислення. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо усунення перешкод на шляху до забезпечення функціонування стартап-проектів та розвитку економіки країни вцілому. Окрему увагу приділено підтримці конкурентоздатних стартап-ідей уже на ранніх стадіях, що у подальшому сприяє їх перетворенню на впроваджені у практику діяльності інноваційних компаній розробки або вихід новоствореного стартап-підприємства на ринок.
The article deals wiith current issues of development of startups as innovative forms of entrepreneurial activity. It was claimed that a startup is a relatively recently established enterprise which business is based on innovation or innovative technologies. It was also noted that the first successful steps towards the formation and development of startups had been already done in Ukraine. At the same time, there are discrepancies between Ukrainian and foreign experiences of such development. A study of the formation of startups in Ukraine was made and it was revealed that it is necessary to highlight the creation of an appropriate innovation infrastructure among the preconditions that form the basis for innovation-oriented entrepreneurship and development of startups, Accordingly, it was emphasized that in the absence of incentives (including financial) for innovation, the business development is possible with the involvement of scientific and educational environments. Since the effectiveness of measures to form the necessary infrastructure and the achievement of targets for low markers is questionable, the factors hindering the development of startups are the problems associated with their implementation in the innovation segment. However there are measures which are able to solve the problem of imbalance in the market of scientific and technical products. The study confirmed the importance of promoting the development of startups, the need to involve the most active young people who form the intellectual potential of the country and are able to think creatively in their establishment According to the results of the study, measures in order to remove obstacles for the ensuring the functioning of startup projects and the development of the national economy as a whole were proposed. Particular attention was paid to supporting competitive startup ideas at an early stage, which can further be contributed to the transformation of them into implemented ones or into a newly created startup.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1644-3861
orcid.org/0000-0002-3322-740X
orcid.org/0000-0002-9282-5282
orcid.org/0000-0002-2329-9194
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.35
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51585
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Hryshko_Innovatsiine.pdf714,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.