Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51587
Title: Ділове спілкування у закладах готельно-ресторанного бізнесу
Other Titles: Business communication in hotels and restaurants
Authors: Юр'єва, Ірина Анатоліївна
Гаряєва, Ганна Михайлівна
Keywords: вплив; діяльність; інформація; повноваження; influence; activity; information; authority
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Юр'єва І. А. Ділове спілкування у закладах готельно-ресторанного бізнесу / І. А. Юр'єва, Г. М. Гаряєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 39-42.
Abstract: Сучасне розуміння питання ділового спілкування багатозначне. Мова ділової людини особлива, тому що помилки у вимові і вживанні слів відволікають співрозмовника від суті ділової розмови, а іноді і призводять до непорозумінь. Мова завжди повинна відповідати ситуації, культурному і професійному рівню слухачів. З цим пов’язане і вживання жаргонів чи сленгових виразів. Деякі із жаргонних слів дуже яскраві і точні, і якщо ужити їх у неформальній обстановці, до місця й у розмові зі співрозмовником, що напевне знає їхнє значення, т о це цілком припустимо. Ділова людина повинна утриматися від уживання жаргонних слів. Мова повинна бути зрозуміла співрозмовнику. Тому варто обережніше вживати професійні слова, за допомогою яких представники однієї професії розмежовують близькі поняття, що мають для неспеціалістів загальну назву. При цьому професійні слова відрізняються від офіційних наукових термінів. Спілкування – це міжособистісна та між групова взаємодія, основу якої становлять пізнання одне одного і обмін певними результатами психічної діяльності (інформацією, думками, почуттями, оцінками та ін.).Способом спілкування, що призначений для передавання інформації, можна вважати повідомлення. Спрямованість у стилі ділового спілкування може бути різною — на іншого або на себе. За допомогою спілкування передаються певні відомості від однієї людини до іншої як під час безпосереднього спілкування, так і через різні засоби масової комунікації. До способів спілкування, відносять також способи впливу однієї людини на іншу (або інших). Будь-який вплив здійснюється з метою формування, закріплення або зміни установок, поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. Психологічні механізми різних за природою видів впливу не однакові.
The modern conception of communication is multifaceted. The language of a business person is special because mistakes in pronunciation and use of words distract the interlocutor from the essence of a business conversation, and sometimes lead to misunderstandings. The language must always correspond to the situation, cultural and professional level of the listeners. The use of jargon or slang expressions has a lot to do with it. Some slang words are very bright and accurate, and if you use them in an informal setting, to the point and in a conversation with an interlocutor who probably knows their meaning, then this is totally appropriate. A business person should refrain from using slang words. The language should be understandable to any interlocutor. Therefore, one should be more careful using professional words, with the help of which people from different walks of life distinguish between similar concepts that have a common name for non-specialists. At the same time, professional words differ from official scientific terms. Communication is interpersonal interaction among groups, whose basis is the knowledge about each other and exchange of certain results of mental activity (information, thoughts, feelings, assessments, etc.). One can consider a message a way to share information. The focus in the style of business communication can be different – it can be focused on another person or on the same. With the help of communication, certain information is transmitted from one person to another, both through direct communication and through different means of mass communication. Ways of communication also include ways of the influence of one person on another (or others). Any influence is carried out with the aim of forming, strengthening or changing attitudes, views, relationships, feelings, actions, etc. Psychological mechanisms of different types of influence are not the same.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8159-7763
orcid.org/0000-0002-4061-1987
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.39
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51587
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Iur’ieva_Dilove.pdf889,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.