Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51625
Title: Інструментарій ефективного управління стратегічним розвитком економіки регіону
Other Titles: Tools for the effective management of strategic development of the regional economy
Authors: Маслак, Ольга Іванівна
Одінцов, Михайло Максимович
Яковенко, Ярослава Юріївна
Зайцев, Сергій Сергійович
Keywords: валовий регіональний продукт; капітальні інвестиції; схильність до інвестування; виробничий мультиплікатор; gross regional product; capital investment; propensity to invest; production multiplier
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Інструментарій ефективного управління стратегічним розвитком економіки регіону / О. І. Маслак [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 21-26.
Abstract: У статті розглянуто методологічні підходи до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено механізм відтворювальних економічних процесів, що відбуваються на регіональних рівнях, стратегічне управління якими полягає у визначенні кількісних характеристик такого розвитку та оцінці особливостей впливу інвестиційних вливань в умовах реформованої української економіки. Запропоновані підходи до отримання кількісних оцінок мультиплікативних ефектів в сучасних умовах функціонування економіки. Для аналізу впливу внутрішніх капітальних інвестицій на відтворення економіки регіонів на основі стабілізації і зростання обсягів валового регіонального продукту проведено розрахунки виробничих і інвестиційних мультиплікаторів регіонів. Зокрема, доведено, що інструментами, здатними забезпечувати вирішення проблем ефективного управління стратегічним розвитком економіки регіонів є використання механізмів виробничого та інвестиційного мультиплікаторів задля оцінки впливу внутрішніх капітальних інвестицій на економічну динаміку розвитку регіону. За допомогою виробничих мультиплікаторів виявлено величину зміни ВРП при зростанні обсягу роздрібної торгівлі в регіоні. Розрахунки інвестиційних мультиплікаторів дали можливість виявити зміну виробничих мультиплікаторів та одночасно зміну ВРП за рахунок зростання капітальних інвестицій. Аналіз залежності формування рівня виробничих мультиплікаторів від інвестиційних мультиплікаторів вказав на механізм формування ВРП регіонів. В сучасній українській економіці склалася особлива закономірність, за якої в регіонах з переважанням у структурі економіки доданої вартості промисловості для стабілізації і подальшого зростання ВРП необхідний нижчий, ніж для регіонів сільськогосподарського напрямку розвитку, рівень інвестиційного мультиплікатора.
The article deals with the methodological approaches to solving problems of socio-economic development of regions. The mechanism of reproductive economic processes occurring at the regional levels as well as determining the quantitative characteristics of such development and assess the characteristics of the impact of investment infusions in the reformed Ukrainian economy were researched. Approaches to obtaining quantitative estimates of multiplier effects in modern conditions of economic functioning were offered. Calculations of production and investment multipliers of the regions were made in order to analyze the impact of domestic capital investment on the reproduction of the economy of the regions on the basis of stabilization and growth of gross regional product. In particular it was proved that the use of mechanisms of production and investment multipliers are the tools capable of solving the problems of effective management of strategic development of regional economies in order to assess the impact of domestic capital investment on the economic dynamics of the region. The magnitude of the change in GRP with increasing retail trade in the region was made with the help of production multipliers. Calculations of investment multipliers made it possible to detect a change in production multipliers and at the same time a change in GRP due to the growth of capital investment. Analysis of the dependence of the formation of the level of production multipliers on investment multipliers indicated the mechanism of formation of GRP regions. In the modern Ukrainian economy there is a need for a level of investment multiplier (lower than for the regions of agricultural development) for the stabilization and further gro wth of GRP because of the regions with a predominance of value added industry in the structure of the economy.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.21
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51625
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Maslak_Instrumentarii.pdf756,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.