Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51627
Title: Промислові інновації: механізм управління з урахуванням стадій їх життєвого циклу
Other Titles: Industrial innovations: a management mechanism taking into account the stages of their life cycle
Authors: Маслак, Ольга Іванівна
Гришко, Наталя Євгеніївна
Глазунова, Ольга Олександрівна
Гришко, Богдан Володимирович
Keywords: ефективність; економічна безпека; efficiency; economic security
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Промислові інновації: механізм управління з урахуванням стадій їх життєвого циклу / О. І. Маслак [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 68-71.
Abstract: Дослідження механізмів управління промисловими інноваціями з урахуванням стадій їх життєвого циклу є надзвичайно актуальним і важливим завданням на шляху розв’язання проблем переходу підприємств до інноваційної моделі розвитку. Інноваційна діяльність підприємства спрямована на створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували перспективи розвитку. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у переосмисленні на теоретичному та практичному рівнях ролі механізмів управління інноваціями з урахуванням стадій життєвого циклу для сучасної української економіки та її перспектив. Метою статті є формування механізму управління промисловими інноваціями з урахуванням їх життєвого циклу. Проблеми у сфері інноваційного розвитку настільки різноманітні та складні, що необхідні подальші дослідження у цій площині, які б включали комплексний аналіз механізмів управління інноваціями у непростих соціально-політичних та економічних умовах розвитку національної економіки та забезпечували економічну безпеку підприємств. Розвиток та функціонування інновацій та інноваційних процесів підприємства неможливо без створення механізму управління інноваційною діяльністю, яка контролювала би всі складові даного виду діяльності, враховуючи окремі стадії життєвого циклу продукції, як на стратегічному та і оперативному рівнях. Інноваційна діяльність потребує системного управління за допомогою механізму, який повинен бути елементом загального стратегічного механізму управління підприємством, який враховує особливості окремих стадій життєвого циклу промислової продукції. Запропонований в статті механізм управління промисловими інноваціями, який враховує специфіку стадій життєвого циклу надасть більш повне розуміння принципів управління інноваційною діяльністю та допоможе реалізувати інноваційний потенціал промислових підприємств шляхом ефективної реалізації інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій.
The study of the mechanisms of industrial innovation management, taking into account the stages of their life cycle, is an extremely relevant and important task in solving the problems of the transition of enterprises to an innovative model of development. The innovative activity of the enterprise is aimed at creating and attracting from the external environment such innovations that would help increase its competitiveness, strengthen market positions, provide prospects for development. In this regard, there is an objective need to rethink at the theoretical and practical levels the role of innovation management mechanisms, taking into account the stages of the life cycle for the modern Ukrainian economy and its p rospects. The aim of the article is to study and analyze the formation of industrial innovation management mechanism taking into account their life cycle. The problems in the field of innovation development are so diverse and complex that further research is needed in this area, which would include a comprehensive analysis of innovation management mechanisms in difficult socio-political and economic conditions of the national economy and ensure economic security. The development and functioning of innovations and innovation processes of the enterprise is impossible without creating a mechanism for managing innovation, which would control all components of this activity, taking into account the individual stages of the product life cycle, both at the strategic and operational levels. Innovation req uires systematic management through a mechanism that should be part of the overall strategic mechanism of enterprise management, which takes into account the characteristics of individual stages of the life cycle of industrial products. The mechanism of industrial innovation management proposed in the article, which takes into account the specifics of life cycle stages, will provide a fuller understanding of innovation management principles and help realize the innovative potential of industrial enterprises through effective implementation of innovative projects designed to gain competitive advantage and strengthen market positions.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.68
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51627
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Maslak_Promyslovi.pdf530,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.