Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51631
Title: Формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти
Authors: Зінченко, Ліна Володимирівна
Science degree: доктор філософії
Code and name of the discipline: 011 – Освітні, педагогічні науки
Thesis department: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.027
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Романовський Олександр Георгійович
Keywords: дисертація; професійна відповідальність; педагогічні умови; майбутні фахівці; фізична культура; спорт; якості особистості; professional responsibility; pedagogical conditions; future specialists; physical culture; sports
УДК: 378:796:37.015(043.3)
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Зінченко Л. В. Формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : спец. 011 : галузь знань 01 / Ліна Володимирівна Зінченко ; наук. керівник Романовський О. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 206 с. – Бібліогр.: с. 158-188. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2020. Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти. У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, описано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами та наведено наукову новизну, а також, сформульовано практичне значення отриманих результатів. У першому розділі проведено аналіз науково-педагогічної літератури, здійснено аналітичний огляд основ формування професійної відповідальності. Розглянуто модель майбутнього фахівця у сфері фізичного виховання. Проаналізовано основні джерела та види відповідальності людини, а також розкрито ієрархічний характер відповідальності. Уточнено сутність та структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, психологічний, поведінковий) професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. У другому розділі дисертаційної роботи представлено модель реалізації педагогічних умов формування професійної відповідальності, обґрунтовано педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, зокрема: підвищення мотивації майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до формування професійної відповідальності; удосконалення змісту навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблене засвоєння майбутніми фахівцями фізичної культури і спорту теорії та практики проблем професійної відповідальності; застосування професійно- орієнтованого підходу у освітньому процесі, спрямованого на розвиток здатності студентів до практичної реалізації принципів професійної відповідальності, а також критерії (мотиваційно-ціннісний, інтегративно- когнітивний, емоційно-вольовий, поведінково-рефлексивний) та показники (високого, середнього та низького) рівнів сформованості професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. У третьому розділі представлено описано організацію педагогічного експерименту. Виконано практичну реалізацію за допомогою запропонованих форм і методів дослідження. Експериментально доведено ефективність педагогічних умов формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти. Оцінювання рівня сформованості професійної відповідальності у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту проведено перед та після педагогічного експерименту і реалізовувалось за допомогою критеріїв та показників, які були визначені залежно до структури професійної відповідальності: мотиваційно-ціннісний (показниками є усвідомлення важливості розвитку відповідальності, мотивація розвитку професійної відповідальності); інтегративно-когнітивний (показником є сформованість знань теорії професійної відповідальності); емоційно-вольовий (показниками є чесність, порядність, сумлінність, стриманість, впевненість, цілеспрямованість, рішучість, сила волі, стресостійкість); поведінково-рефлексивний (показниками є аналітичні уміння, здатність до реалізації принципів професійної відповідальності, комунікативні уміння, організаційні уміння, здатність до рефлексії). У роботі вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти, як-то: підвищення мотивації майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до формування професійної відповідальності; удосконалення змісту навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблене засвоєння майбутніми фахівцями фізичної культури і спорту теорії та практики проблем професійної відповідальності; застосування професійно-орієнтованого підходу у освітньому процесі, спрямованого на розвиток здатності студентів до практичної реалізації принципів професійної відповідальності; уточнено сутність поняття "професійна відповідальність фахівця з фізичної культури і спорту" – це особистісна властивість, яка передбачає усвідомлення значущості якісного виконання обов’язків та сумлінне додержання гуманістичних й професійних цінностей у майбутній трудовій діяльності, що включає забезпечення умов для особистісного й фізичного розвитку, покращення здоров’я, дотримання безпеки навчальної діяльності своїх вихованців, окрім того визначені його структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, психологічний, поведінковий); подальшого розвитку набули критерії (мотиваційно-ціннісний, інтегративно-когнітивний, емоційно-вольовий, повідінково-рефлексивний) та показники (високого, середнього та низького) рівнів сформованості професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, що дозволило встановити рівень професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Основні результати педагогічного дослідження впроваджено в освітній процес закладів вищої Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Довідка № 01/10-668 від 27.10.2020р.), Харківської державної академії фізичної культури (Акт впровадження № 740/01-19 від 22.10.2020р.), Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (Акт про впровадження результатів дослідження від 02.11.2020р.), у процес підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту впродовж (2016 – 2020р.р.) Дисертаційне дослідження є складовою госпдоговірної теми кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка Івана Зязюна Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" із ФОП Зінченко Ігор Юрійович – "Формування професійної відповідальності фахівців приватної організації" (ДР №0120U104897).
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy (PhD) on a specialty 011 – Educational, pedagogical sciences. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The object of research is the process of professional training of future specialists in physical culture and sports. The subject of research – pedagogical conditions of formation of professional responsibility of future specialists of physical culture and sports in institutions of higher education. The introduction substantiates the relevance of the research topic, describes the relationship of work with scientific programs, plans, topics and presents scientific novelty, as well as formulates the practical significance of the results. In the first section the analysis of the scientific and pedagogical literature is carried out, the analytical review of bases of formation of professional responsibility is carried out. The model of the future specialist in the field of physical education is considered. The main sources and types of human responsibility are analyzed, as well as the hierarchical nature of responsibility is revealed. The essence and structural components (motivational, cognitive, psychological, behavioral) of professional responsibility of future specialists of physical culture and sports are specified. In the second section of the dissertation the model of realization of pedagogical conditions of formation of professional responsibility is presented, pedagogical conditions of formation of professional responsibility of future specialists of physical culture and sports are substantiated, in particular: increase of motivation of future specialists of physical culture and sports to formation of professional responsibility; improving the content of academic disciplines, which provides in-depth mastering by future specialists in physical culture and sports theory and practice of professional responsibility; application of professional-oriented approach in the educational process aimed at developing students' ability to practically implement the principles of professional responsibility, as well as criteria (motivational-value, integrative cognitive, emotional-volitional, behavioral-reflexive) and indicators (high, medium and low) levels of professional responsibility of future specialists in physical culture and sports. The third section describes the organization of the pedagogical experiment. The practical implementation with the help of the offered forms and methods of research is executed. The effectiveness of pedagogical conditions for the formation of professional responsibility of future specialists in physical culture and sports in higher education institutions has been experimentally proven. Assessment of the level of professional responsibility of future specialists in physical culture and sports was conducted before and after the pedagogical experiment and was implemented using criteria and indicators that were determined depending on the structure of professional responsibility: motivational-value (indicators are awareness of the importance of responsibility, motivation for professional responsibility). integrative cognitive (the indicator is the formation of knowledge of the theory of professional responsibility); emotional and volitional (indicators are honesty, decency, honesty, restraint, confidence, determination, determination, willpower, resilience); behavioral-reflexive (indicators are analytical skills, ability to implement the principles of professional responsibility, communication skills, organizational skills, ability to reflect). For the first time the pedagogical conditions of formation of professional responsibility of future specialists of physical culture and sports in higher education institutions are developed, theoretically substantiated and experimentally checked, such as: increase of motivation of future specialists of physical culture and sports to formation of professional responsibility; improving the content of academic disciplines, which provides in-depth mastering by future specialists in physical culture and sports theory and practice of professional responsibility; application of a professionally-oriented approach in the educational process, aimed at developing the ability of students to the practical implementation of the principles of professional responsibility; clarified the essence of the concept of "professional responsibility of a specialist in physical culture and sports" – a personal trait that involves awareness of the importance of quality performance of duties and conscientious observance of humanistic and professional values in future work, including providing conditions for personal and physical development, improvement health, observance of safety of educational activity of the pupils, besides its structural components (motivational, cognitive, psychological, behavioral) are defined; further development of criteria (motivational-value, integrative-cognitive, emotional-volitional, behavioral-reflexive) and indicators (high, medium and low) levels of professional responsibility of future specialists in physical culture and sports, which allowed to establish the level of professional responsibility of future specialists in physical education culture and sports. The main results of the pedagogical research were introduced into the educational process of the higher institutions of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. Skovoroda (Reference № 01 / 10-668 dated 27.10.2020), Kharkiv State Academy of Physical Culture (Implementation Act № 740 / 01-19 22.10.2020), National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Act on the implementation of research results from 02.11.2020), in the process of training future specialists in physical culture and sports during (2016 – 2020). The dissertation research is a component of the economic contract topic of the Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems Management named after Academician Ivan Zyazyun of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" with FOP Zinchenko Igor – "Formation of professional responsibility of private organization" (DR №0120U104897).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51631
Appears in Collections:011 "Освітні, педагогічні науки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Zinchenko_Formuvannia.pdfТитульний лист, анотації, зміст303,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Zinchenko_Formuvannia.pdfСписок використаних джерел241,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vysnovok_retsenzentiv.pdfВисновок рецензентів426,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Bida_O_A.pdfВідгук1,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Sopivnyk_I_V.pdfВідгук1,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.