Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51632
Title: Особливості управління підприємством у складі міжнародного стратегічного альянсу
Other Titles: Specific features of enterprise management in the international strategic alliance
Authors: Шевченко, Марина Миколаївна
Назарова, Тетяна Юріївна
Донська, Юлія Анатоліївна
Keywords: міжнародний бізнес; конкурентоспроможність; іnternational business; competitiveness
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шевченко М. М. Особливості управління підприємством у складі міжнародного стратегічного альянсу / М. М. Шевченко, Т. Ю. Назарова, Ю. А. Донська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 72-75.
Abstract: У статті проаналізовано економічну сутність, класифікацію, особливості утворення та функціонування міжнародних стратегічних альянсів. Виявлено необхідність постійного моніторингу розвитку тенденцій глобалізації, змін у турбулентному зовнішньому середовищі та особливостей розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу. Визначено роль новітніх форм міжнародного бізнесу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства та ефективності його господарської діяльності на внутрішньому та закордонних ринках. Проаналізовано теоретичні підходи до трактування поняття "міжнародний стратегічний альянс", виявлено їх обмеження і дискусійні положення та запропоновано уточнену дефініцію цього поняття. Розглянуто методичний підхід до визначення привабливості галузі для утворення стратегічного альянсу між українськими та закордонними підприємствами. Доведено, що найбільш привабливими підприємствами з метою утворення стратегічних альянсів є ті, що належать до фармацевтичної промисловості, сектору фінансових послуг, авіабудування, ІТ-галузі, будівництва. Визначено мотиви та перспективи утворення міжнародних стратегічних альянсів для українських та закордонних підприємств. Розглянуто управлінські рішення, що сприятимуть ефективній діяльності українських підприємств у складі міжнародних стратегічних альянсів. Доказано, що реалізація ефективної стратегії управління підприємством у складі альянсу сприятиме зміцненню його конкурентних позицій за рахунок виникнення синергії, об'єднання матеріальних та нематеріальних активів підприємств. Зроблено висновок, що в умовах розгортання процесів глобалізації участь українських підприємств у стратегічних альянсах є перспективним стратегічним вибором з точки зору зміцнення конкурентних позицій на світовому ринку і ефективного функціонування на ринку України.
The article analyzes the economic essence, classification, features of the creation and functioning of international strategic alliances. The need for constant monitoring of the development of globalization trends, changes in a turbulent external environment and the development of new forms of international business is identified. The role of new forms of international business in ensuring the competitiv eness of an enterprise and the efficiency of its economic activity in the domestic and foreign markets has been determined. The theoretical approaches to the interpretation of the concept of "international strategic alliance" are analyzed, their limitations and controversial provisions are revealed, and a refined definition of this concept is proposed. A methodological approach to determining the attractiveness of the industry for the formation of a strategic alliance between Ukrainian and foreign enterprises is considered. It has been proven that the most attractive enterprises in terms of creating strategic alliances are those operating in the pharmaceutical industry, financial services sector, aircraft construction, IT industry, and construction. The motives and prospects for the formation of international strategic alliances for Ukrainian and foreign enterprises are determined. The management decisions that contrib ute to the effective operation of Ukrainian enterprises as part of international strategic alliances are considered. It has been proven that the implementation of an effective enterprise management strategy as part of the alliance will contribute to strengthening its competitive position through the emergence of synergy, the combination of tangible and intangible assets of enterprises. It is concluded that in the context of the development of globalization processes, the participation of Ukrainian enterprises in strategic alliances is a promising strategic choice in terms of strengthening competitive positions in the world market and effective functioning in the Ukrainian market.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2165-9907
orcid.org/0000-0001-5734-876X
orcid.org/0000-0002-5385-0442
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.72
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51632
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Shevchenko_Osoblyvosti.pdf808,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.